Skyldighet att lämna uppgifter till konsumenterna

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) förutsätter att verksamhetsutövare ger konsumenterna de uppgifter som är nödvändiga för att förebygga eller förhindra fara som ansluter sig till vara eller tjänst. Uppgifter av det här slaget är bl.a. bruksanvisningar eller instruktioner och varningar. Uppgifterna ska lämnas i en klar och begriplig form.

 

Med den s.k. uppgiftgivningsförordningen (613/2004) bestäms noggrannare om vilka uppgifter som är nödvändiga. Konsumentverket har år 2006 gett en allmän anvisning om tillämpningen av uppgiftgivningsförordningen. Anvisningen hjälper verksamhetsutövaren att fullgöra sin skyldighet att ge konsumenten nödvändiga upplysningar om konsumtionsprodukter och konsumenttjänster.

 

 

Produkternas bruksanvisningar och märkningar gällande en trygg användning

  

Av en konsumtionsprodukt ska alltid framgå dess handelsbrukliga namn samt tillverkarens eller importörens namn eller namnet på den för vilken produkten tillverkats. Om det är nödvändigt för att avvärja fara för hälsa eller egendom ska för produkten bl.a. ges anvisningar för hopsättning, montering, användning, underhåll och bortskaffande. Vidare ska på produkten finnas nödvändiga varningsmärkningar med avseende på en säker användning.

 

Bruksanvisningarnas varningstexter ska finnas på finska och svenska. Uppgifter kan också ges med allmänt kända anvisnings- och varningsmärkningar. De i anvisningarna presenterade sakerna bör beskrivas logiskt och i den ordningsföljd som konsumenten avses handla eller kan antas handla. Uppgifterna ska antingen märkas på produkten eller produktens försäljningsemballage, om de inte klart framgår utan att man öppnar försäljningsemballaget. Uppgifterna kan också vid behov märkas på en separat deklaration, om de t.ex. inte får plats på försäljningsemballaget.

 

Ytterligare uppgifter för olika produktgrupper kan sökas via följande länk.

 

 

Förhandsinformation som ska ges deltagare i tjänst 

 

Den som erbjuder en tjänst ska på förhand ge konsumenten sådana uppgifter som är nödvändiga för att förebygga fara. Förhandsinformation kan gälla exempelvis hur krävande tjänsten är eller det förhandskunnande som förutsätts av konsumenten, hälsotillståndet och av myndighet beviljat tillstånd att delta i tjänsten. Till tjänsten kan också andra faktorer anknyta sig, som kan inverka på konsumentens beslut att delta i tjänsten. Av tjänsten eventuellt förorsakade bestående konsekvenser, den rutt tjänsten utnyttjar och väderleksförhållandena kan utgöra sådana faktorer.

 

Förhandsinformation ska ges i en klar och begriplig form. Ofta handlar det om skriftligt material och muntliga instruktioner men i vissa situationer kan en mera detaljerad undervisning eller förhandsträning krävas. Konsumenterna ska ges tillräckliga instruktioner om hur man handlar under själva utförandet, i nödsituation eller om kunden vill avbryta tjänsten.

 

Verksamhetsutövaren ska i all sin information beakta såväl konsumenternas förtrogenhet med den erbjudna tjänsten som konsumenternas förmåga att tillägna sig anvisningar. Vid behov bör man beakta de krav som speciella deltagargrupper ställer (såsom t.ex. barn, seniorer eller rörelse­hindrade).

 

Tukes har uppgjort tillsynsanvisningar gällande säkerheten för olika typer av tjänster. I anvisningarna behandlas bl.a. vilka uppgifter som bör ges åt kunden just i den speciella tjänsten.

 

 

Mer information finns Säkerhetskrav för tjänster.