Standarder


Standardisering innebär att enhetliga tillvägagångssätt görs upp. Standarder har skapats för att göra myndigheters, näringslivets och konsumenternas liv enklare. Med standardisering ökas produkternas kompatibilitet och säkerhet, skyddas konsumenter och miljön och underlättas den inhemska och internationella handeln. 

En del av standarderna har fått viktigare ställning än andra när det gäller att garantera produkternas säkerhet och för bedömningen av i vilken mån de uppställda kraven följs.

Om standardernas ställning i bedömningen av i vilken mån konsumtionsvaror (och konsumenttjänster) uppfyller bestämmelserna - särskilt för säkerhetens del - finns det bestämmelser i 11 § i lagen om konsumentsäkerhet (920/2011). Enligt lagen skall en konsumtionsvara eller konsumenttjänst inte anses vara farlig för hälsa eller egendom till den del den överensstämmer med sådana harmoniserade standarder till vilka hänvisningar offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Några hänvisningar till de s.k. ordinära standarderna har inte offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Trots det får dessa enligt lagen utnyttjas i bedömningen av produkters och tjänsters säkerhet.


Även om en konsumtionsvara eller en konsumenttjänst uppfyller kraven i en standard, kan tillsynsmyndigheten ingripa i dess försäljning on varan resp. tjänsten visar sig vara farlig för hälsa eller egendom.

 

I de EU-direktiv som utarbetats enligt den så kallade nya metoden (New Approach) definieras bara väsentliga säkerhetsbestämmelser. För att underlätta tillverkningen av produkter som uppfyller kraven har EU låtit göra upp europeiska standarder. När de är färdiga får de omnämnande i EU:s officiella tidning. De produkter som godkänts enligt dessa standarder anses också uppfylla de väsentliga kraven i direktiven. I detta sammanhang talas det ofta omharmoniserade standarder.


De direktiv enligt den nya metoden som hör till Tukes tillsynsområde är direktiven om leksaker, maskiner samt personlig skyddsutrustning. Närmare information om standardisering och standarderna, Finlands Standardiseringsförbund. Den finns bara på finska och en del på engelska. På svenska finns motsvarande information på adressen www.sis.se.