Innehåll och form av annons om återkallelse

En bra annons om återkallelse omfattar alla behövliga uppgifterna om produkten och risken som den orsakar samt tydliga handlingsanvisningar för konsumenter och andra slutanvändare.

 

En god och uttrycklig annons om återkallelse

 

 • väcker uppmärksamhet och skiljer sig klart från reklam
 • har rubriken ”ÅTERKALLELSE”. Om det gäller någon annan åtgärd med vilken produkten kan repareras för att den ska vara säker, kan detta beskrivas i rubriken (t.ex. ”VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE”)
 • är av tillräcklig storlek
 • innehåller en bild på produkten och identifieringsuppgifterna (t.ex. handelsnamn eller produktmärke, typ, parti- eller serienummer, märkskylt e.dyl.)
 • uppger ett betjäningsnummer eller en webbtjänst var konsumenten eller annan slutanvändare kan få mer information på de inhemska språken. En utländsk tillverkares telefonnummer är oanvändbart om på det inte ges rådgivning på de inhemska språken.

 

Uppgifter om produkten

 

Följande uppgifter hjälper att identifiera produkten och undvika sammanblandning med andra saluförda produkter som är säkra (t.ex. ett nytt produktparti som är i överensstämmelse med kraven): 

 

 

 • handelsnamn och typ av produkten
 • serie- eller partinummer
 • uppgift om var serienumret hittas
 • produktens färg, storlek och andra behövliga identifieringsuppgifter
 • försäljningsställen och -datum. Har produkten saluförts i flera ställen kan i man annonsen t.ex. hänvisa till en förteckning på en webbplats.

 

Handlingsanvisningar

 

I en effektiv annons om återkallelse lämnas konsumenter och andra slutanvändare tillräckligt med information om den aktuella risken samt tydliga handlingsanvisningar:

 

 • Av annonsen framgår hurdan risk som produkten medför. Det räcker inte med att endast nämna ’säkerhetsbrist’ eftersom det inte är tillräckligt informativt.
 • I annonsen uppmanas att omedelbart sluta användningen av produkten.
 • I annonsen uppges att konsumenterna har rätt att returnera produkten eller informeras om någon annan åtgärd med vilken risken i produkten kan avlägsnas, t.ex. reparation (om detta är möjligt). För dessa åtgärder kan inte bestämmas någon tidsfrist.

 

  Exempel på annonsen

Återkallelse

 

Material