Meddelande om fara till konsumenter/slutanvändare

Om en produkt leder till fara, är verksamhetsutövaren skyldig att samarbeta med myndigheterna och vidta alla nödvändiga åtgärder för att undanröja faran. Med verksamhetsutövare avses en part som tillverkar, importerar, exporterar, genom Finland transporterar, saluför, tillhandahåller, säljer eller på annat sätt överlåter eller förmedlar konsumtionsprodukter. I konsumentsäkerhetslagen avses med verksamhetsutövare dock inte en fysisk person som överlåter produkter eller tillhandahåller tjänster i annan verksamhet än näringsverksamhet.

 

Enligt Tukes tillsynspraxis är verksamhetsutövaren skyldig att informera konsumenter om fara som en produkt medför och ordna tillbakadragande av varor. Företaget ska utarbeta en informationsplan som omfattar bl.a. ett utkast till annons, informationskanaler och tidsplanen för information till den del som den är känd. Informationsplanen ska skickas till Tukes för bedömning innan meddelande om fara ges. Om verksamhetsutövaren använder ett komplett kundregister, kan det utnyttjas vid informationen. Om konsumenter som köpt produkten kan nås med hjälp av kundregistret eller personligen, behövs ingen annan annonsering.

 

Om produktens försäljningsområde inte kan avgränsas, utgår man från att annonsen ska publiceras i minst tio större dagstidningar och rikstäckande annonsering ska eftersträvas. Även eftermiddagstidningar kan användas vid informationen. Om produkten har sålts på svenskspråkiga områden, ska annonsen publiceras i minst en stor svenskspråkig tidning på försäljningsområdet.

 

Förutom i tidningar ska företaget informera om faran på företagets webbplats och i butiker där produkten har sålts. Meddelanden ska placeras på ställen som är lätta att upptäcka, t.ex. vid kassor eller ingångar. De ska finnas framlagda i minst tre månader.

 

Företaget kan även föreslå andra alternativa/kompletterande informationskanaler i sin informationsplan. I detta fall ska företaget visa att informationens räckvidd ligger på minst samma nivå som annonser som publiceras i dagstidningar. De andra informationskanalerna kan vara bl.a. hobby- och facktidningar samt webbinformation, som banners.

 

Det rekommenderas att företaget också publicerar ett pressmeddelande om tillbakadragningen. Det ersätter dock inte övrig information.