Anmälan till tillsynsmyndigheten

Företagarens anmälan till tillsynsmyndigheten om farlig produkt 

Anmälan till tillsynsmyndigheten ska göras genom att fylla i vidstående blankett och genom att överlämna den till Tukes. Det väsentliga är att anmälan genast görs när någon i företaget blivit varse faran. Anmälan ska göras fastän fullständiga uppgifter om produkten eller faran inte skulle stå till förfogande. Uppgifterna kan kompletteras senare.


Anmälan ska göras om produkten som förorsakar:

  • hälsorisk
  • olycksfall (t.ex. eldsvåda eller olycka som kräver sjukhusvård)
  • risksituation eller
  • allvarligt tillbud. Ett tillbud är en oväntad händelse, som skulle ha kunnat leda till en olycka.

 

Även en mindre riskfaktor i en produkt eller tjänst kan kräva att en anmälan görs i följande situationer:

  • Produkten har bred spridning eller har sålts i stort antal.
  • Risken är inte uppenbar, dvs. det är svårt för konsumenten att upptäcka den.
  • Det handlar om produkt avsedd för barn, unga eller till åren komna.

 
Massmedia intresserar sig ofta för om en verksamhetsutövare har handlat på det sätt som lagen förutsätter och lämnat anmälan till tillsynsmyndigheterna. Förutom att försummelsen att lämna anmälan bryter mot lagen kan försummelsen också drabba verksamhetsutövaren i form av dålig offentlighetsbild.


Verksamhetsutövare ska till tillsynsmyndigheten inom tid som denne bestämmer lämna vid tillsynen av efterlevnaden av lagen erforderlig information (konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 27 §). För lämnande av ogrundad information till myndighet kan enligt strafflagen (39/1889) 16 kapitel 8 § för givande av falskt intyg till myndighet dömas till vite eller fängelse i högst sex månader.


Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten beträffande sina tillhörigheter. Uppgörandet av en anmälan befriar inte verksamhetsutövaren från detta ansvar.


Anmälan om artikel som förorsakar fara kan också lämnas med hjälp av Business Application-systemet (BA), som är en av EU-kommissionen tillhandahållen internettjänst avsedd för verksamhetsidkare. Läs mera om BA-systemet .

 

Material