Farliga produkter


Om en vara visar sig vara farlig, är verksamhetsutövaren skyldig att:

  1. underrätta tillsynsmyndigheten om den farliga varan och om de åtgärder som redan vidtagits av denna anledning;
  2. dra tillbaka varan från marknaden;
  3. gå ut med information till konsumenterna om den fara som hör ihop med varan, och om hur återlämningen ordnas.

 

Om verksamhetsutövaren får reda på att en vara visar sig farlig för konsumenternas hälsa eller egendom, måste anmälan genast ge till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den som bedriver verksamheten skall samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits i anledning av faran. Verksamhetsutövaren är skyldig att samarbeta med myndigheten för att avvärja faran (enligt 8 § i lagen om konsumentsäkerhet 920/2011).


Enligt Tukes tillsynspraxis kan verksamhetsutövaren vara skyldig, att informera konsumenterna om den konstaterade faran. När en verksamhetsutövare gör en riskbedömning av sin produkt, skall åtgärderna för återställandet av konsumenternas säkerhet prioriteras över kostnaderna. De myndigheter som har hand om säkerhetstillsynen gör naturligtvis samma prioritering.


Verksamhetsutövarens eget initiativ att samarbeta med myndigheterna och vidta åtgärder mot faran, ger konsumenterna ett intryck av ett företag som bär sitt ansvar.