Farliga produkter

Företagets förpliktelser när en produkt medför risk

 

Om en produkt inte uppfyller de krav som ställs på den i lagstiftningen och orsakar risk för hälsa, säkerhet eller miljön, är företaget skyldigt att

 

 • omedelbart underrätta Tukes om produkten och de åtgärder som redan vidtagits av denna anledning och samarbeta med Tukes
 • göra en anmälan om produkten också till myndigheterna i de länder inom EU- och EES-området där den farliga produkten har saluförts
 • åtgärda produkten för att den ska stämma överens med kraven eller
 • dra produkten tillbaka från marknaden, dvs. från alla skeden av distributionskedjan.

 

Ytterligare ska produkter som utgör en allvarlig risk återkallas alltifrån konsumenter och andra slutanvändare, och om detta ska informeras distributörerna, konsumenterna som redan köpt produkten och andra slutanvändare. En allvarlig risk förutsätter snabba åtgärder och fortsatta insatser – även i de fall där påverkningarna inte framkommer omedelbart. Återkallelsen kan gälla såväl konsumentprodukter som produkter avsedda för yrkesmässig användning.

 

Informationskanaler

 

Att ta kontakt personligen är det effektivaste och lämpligaste sättet att informera om att produkten ska återkallas – t.ex. om företaget har ett täckande kundregister. Om samtliga konsumenter eller slutanvändare nås med personlig kontakt, behövs ingen annan annonsering. Är en personlig kontakt inte möjlig, ska om återkallelsen informeras effektivt och offentligt.

 

De effektivaste kanalerna är sådana i vilka företaget når bäst sina kunder. Kanalernas effektivitet varierar beroende av bl.a. vilka medier kunderna följer och vad produktens målgrupp är. Informationen om återkallelse kan ske bl.a.

 

 • i elektroniska medier
 • i sociala mediers kanaler
 • på webbplatser
 • med nyhetsbrev och i andra publikationer
 • i butiker
 • i tidningar, kvällstidningar och gratisutdelningstidningar
 • i hobby- och yrkestidskrifter.

 

Om återkallelsen ska vanligen annonseras på företagets webbplats och affischeras i butiker som har salufört produkten. Affischerna ska placeras på platser där de är lätt synliga och vara utställda en tillräcklig lång tid. Om företaget säljer sina produkter genom flera återförsäljare, är det tillrådligt att utnyttja deras lokalkännedom när det gäller att välja bra informationskanaler.

 

I den elektroniska informationen strävar man efter bra synlighet av annonsen för att läsaren ska upptäcka den lätt. Om återkallelsen kan också utges ett pressmeddelande. Kan man inte fastställa det aktuella försäljningsområdet för produkten, ska annonseringen utgå från att täcka hela landet. Om produkten har saluförts i tvåspråkiga områden ska om återkallelsen informeras både på finska och svenska.

 

Tukes publicerar uppgifterna om farliga produkter och produkter som inte är i överensstämmelse med kraven i marknadsövervakningsregistret på sin webbplats. Uppgifterna i registret är offentliga. Dessutom lämnar Tukes om farliga produkter Rapid Alert System-notifikationer till EU-kommissionens webbplats. Mer information om systemet finns här.

 

Ytterligare anmäler Tukes uppgifterna om farliga produkter till ICSMS-systemet av marknadsövervakningsmyndigheterna inom EU. Målet med systemet är att förbättra informationsutbyte och nivån av övervakningen i Europa.

 

Informationsplan för att genomföra återkallelsen

 

Med hjälp av en informationsplan säkerställer företaget om att det genomför återkallelsen effektivt. Informationsplanen ska omfatta bl.a. informationskanaler, tidtabell och uppgifterna i annonsen (utkast till annons). Företaget kan i informationsplanen beskriva på vilka sätt det i företaget följs upp genomförandet av återkallelsen och räckvidden av annonseringen. Företaget kan bl.a. följa upp kontakterna, antalet returnerade produkter, besök på webbsidor, vidarebefordringarna i sociala medier och uträttandet av ärenden i sociala mediers kanaler. Med hjälp av informationsplanen hålls alla centrala parter, såsom kundbetjäning och återförsäljare informerade om återkallelsen för att de ska kunna svara på kundernas frågor om det behövs.

 

Tukes övervakar de slutförda återkallelserna med riskbaserad uppföljning. Vid behov kan vi också utfärda ingående bestämmelser om på vilket konsumenterna ska informeras om återkallelsen.

 

Material