Produkternas spårbarhet

Enligt EU:s produktsäkerhetsdirektiv (2001/95/EG) förutsätter att uppgifter om produkten eller vid behov om dess varuparti anges på varan eller dess förpackningshölje. Också enligt statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004), om det behövs för förebyggande av sådan fara för hälsa eller egendom som konsumtionsvarorna kan medföra, ska på konsumtionsvaran finnas varupartiets tillverkningsnummer eller annan uppgift som behövs för att konsumtionsvaran ska kunna identifieras och vid behov spåras. Om spårningen av en del varugrupper, liksom leksaker och kosmetiska produkter, har reglerats särskilt i den särskilda lagstiftningen rörande dessa varugrupper.

 

Konsumentskyddslagen förutsätter att verksamhetsutövare ansvarar för säkerheten för de varor som han/hon tillverkar, importerar eller säljer. Verksamhetsutövaren måste veta varifrån de råämnen som används kommer och vart de tillverkade/importerade produkterna har levererats vidare i distributionskedjan.

 

Om det upptäcks att varan medför risker, är verksamhetsutövare skyldig att dra tillbaka varan från marknaden och konsumenterna och informera konsumenterna om risken. Om produkterna inte är försedda med varupartiets nummer eller motsvarande uppgift, är det svårt att dra tillbaka ett specifikt varuparti och tillbakadragningen blir då lätt en mycket dyr affär för verksamhetsutaren. Om alla varupartier försetts med egna tillverkningsnummer och -tidpunkt, kan problemområdena lättare avgränsas, och då kan tillbakadragningen ske enkelt med minimala ekonomiska förluster. Spårbarheten är också till hjälp för andra behov i affärsverksamheten, som kontrollen av materiallagret och leveranserna samt uppföljningen av svinnet.

 

För spårbarheten av produkter finns det ganska enkla och billiga tekniska lösningar, som kan användas i allt från kontrollen av råämnen via produktionsprocessen till detaljhandeln. Tekniska spårningsmetoder har utnyttjats särskilt inom livsmedelsindustrin och -handeln.

 

Fördelarna med att produkternas ursprung kan spåras:

 

  • i krissituationer kan riktade tillbakadragningen från marknaden göras
  • konsumenterna och tillsynsmyndigheterna kan förses med exakt information
  • konsumenternas säkerhet förbättras: produktpartier som innebär hälsorisker kan snabbt dras tillbaka från marknaden
  • företagens säkerhet förbättras: ett fel kan snabbt upptäckas och åtgärdas
  • informationen till tillsynsmyndigheterna säkras
  • onödigt omfattande störningar av marknaden undviks