Simbassänger för hemmabruk utomhus

Allt fler hem i Finland har om somrarna en simbassäng på gården. Bruket av simbassänger medför dock vissa risker som det är bra att känna igen. Sådana är:

  • faror som hänför sig till bassängens användning
  • faror förorsakade av dålig vattenkvalitet samt
  • risker som har att göra med de kemikalier som används för reningen av vattnet.


Risksituationer kan bl.a. uppstå när de som använder bassängen, särskilt om de är barn, inte hålls under tillräcklig uppsikt. När bassängen inte är i användning bör åtkomsten till bassängen förhindras. Om bassängen monteras i strid med monteringsanvisningarna kan det leda till att konstruktionen kollapsar. Illa skött vatten eller feldosering av kemikalierna kan också medföra hälsorisker för de badande. 


Simbassängerna måste uppfylla de allmänna säkerhetsföreskrifterna i produktsäkerhets­lagstiftningen, med andra ord får de inte medföra risker för konsumenternas hälsa eller egendom. Att monterings- och bruksanvisningarna är klara och tydliga är en viktig del av simbassängernas säkerhet.


Med en bassäng bör det finnas en skyddspresenning som skall hindra förorening av vattnet eller åtminstone måste sådana presenningar stå till buds på de ställen där bassängerna säljs. Eftersom presenningen inte nödvändigtvis bär en människas vikt skall det finnas varningstexter som anger detta. Om det till en bassäng säljs en badstege som tillbehör ska stegen vara stadig och motsvara bassängens storlek.

Bruksanvisningar för simbassänger

I konsumentsäkerhetslagen (920/2011) krävs att det angående konsumtionsvaror ska ges tillräckliga uppgifter om varan eller tjänsten med tanke på en trygg användning av den.


I 3 § i förordningen om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) bestäms det att det på försäljningshöljet åtminstone skall anges, ifall det inte framgår även utan att höljet öppnas, varans benämning enligt handelssed samt namnet på tillverkaren, den för vilken konsumtionsvaran tillverkats eller namnet på importören.


Enligt 4 § i den nämnda förordningen ska det för simbassängerna ges åtminstone följande uppgifter som behövs för förebyggande av fara för hälsa eller egendom:

  • instruktioner för montering, installation och motsvarande omständigheter
  • bruks- och förvaringsanvisningar
  • varningsmärkning som behövs för användningen av varan
  • instruktioner om åtgärder som behövs för reningen av bassängvattnet
  • tvätt-, rengörings- och skötselråd
  • anvisningar om kassering, förvaring och förstöring av varan
  • uppgift om eventuell fara som kan uppstå vid användning eller förstöring av varan

Uppgifterna ges i tydlig och lättfattlig form. Informationen ska presenteras på ett logiskt sätt och i den ordning som det är meningen att konsumenten ska handla eller som konsumenten kan förväntas handla. Instruktionerna och eventuella varningstexter på själva bassängen ska finnas på finska och svenska. Om ändamålsenliga instruktioner saknas anses detta även enligt konsumentskyddslagen vara ett fel i varan.

 
Vem ansvarar för att simbassängerna är trygga?

Näringsidkaren bär ansvaret för att de produkter som han/hon tillverkar, marknadsför och säljer är trygga. Bestämmelsen gäller för tillverkare, importörer och alla säljare i distributionskedjan.


Näringsidkarens omsorgsplikt enligt produktsäkerhetslagstiftningen har bestämts i syfte att förebygga fara och skador. Anmälningsplikten innebär att en näringsidkare på eget initiativ ska underrätta myndigheterna om en produkt som näringsidkaren tillverkar eller säljer konstaterats ha egenskaper som kan vara farliga för konsumenterna.

 
Vem övervakar simbassängernas trygghet?

Tukes övervakar att simbassängerna är trygga och att alla märkningar och instruktioner uppfyller bestämmelserna.