Maskiner avsedda användas av konsumenter

 

Säkerheten hos maskiner avsedda att användas av konsumenter 

 

Maskinerna måste uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen) avser maskinsäkerhet. Genom maskinförordningen har maskindirektivet 2006/42/EG genomförts. I förordningen har man angett allmänna säkerhetskrav på maskiners konstruktion och märkning. I säkerhetsstandarderna finns mer detaljerade tekniska krav på olika maskiner.

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar säkerheten hos maskiner som är avsedda att användas av konsumenter. Säkerheten hos maskiner avsedda för yrkesbruk övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. Myndigheterna samarbetar vid marknadsövervakningen av maskiner. Myndigheterna granskar inte maskiners säkerhet i förväg. Företagen svarar för att maskinerna uppfyller kraven i maskinförordningen.

 

Det finns mer detaljerade anvisningar om kraven på maskiners säkerhet, företagens skyldigheter och import av maskiner i Arbetarskyddsförvaltningens publikationer gällande maskinsäkerhet, som finns tillgängliga utan debitering på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats. Förutom maskiner för yrkesbruk som omfattas av maskinförordningen lämpar sig guiderna också för maskiner avsedda att användas av konsumenter, eftersom kraven i förordningen gäller för alla typer av maskiner.

 

Märkningar och dokument 

På maskinen ska finnas CE-märkning och andra nödvändiga märkningar. Sådana märkningar är firmanamn och fullständig adress för tillverkaren och av tillverkaren bemyndigad representant, maskinens namn, serie- eller typmärkning, eventuellt serienummer och tillverkningsår samt nödvändiga varningsmärkningar, som också kan utföras i form av symboler som överensstämmer med bestämmelserna.

 

Bruks- och underhållsanvisningar ska levereras tillsammans med maskinen och som bilaga till bruksanvisningarna en EG-försäkran om överensstämmelse med kraven. Innan maskinen släpps ut på marknaden måste tillverkaren säkerställa att maskinens tekniska dokumentation (maskindirektivets bilaga VII A) finns tillgänglig. Med hjälp av den tekniska dokumentationen kan tillverkaren vid behov för övervakningsmyndigheten styrka maskinens överensstämmelse med kraven. En i EG-försäkran om överensstämmelse namngiven person ska kunna sammanställa den tekniska dokumentationen för övervakningsmyndighetens användning.

 

Tillämpningsguide för maskindirektivet  

Tillämpningsguiden för maskindirektivet 2006/42/EG publicerades på engelska i december 2009. Tillämpningsguiden har nu översatts till flera av EU:s officiella språk, bland annat finska och svenska. Översättningarna finns tillgängliga på kommissionens webbsidor.