Personlig skyddsutrustning

Krav som ställs på personlig skyddsutrustning

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Typgranskning av personlig skyddsutrustning i Finland
Serviceleverantörer ska se till att nödvändig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig

Personlig skyddsutrustning ska användas också i reklam och marknadsföringsmaterial

Personlig skyddsutrustning för fritid och sport

En personlig skyddsutrustning är avsedd att skydda sin bärare under arbete eller fritid. Skyddsutrustning är till exempel andnings-, hörsel- och ögonskydd, hjälmar samt skyddshandskar och skyddsskor. Det är synnerligen viktigt att se till att personskydden är säkra och ändamålsenliga, eftersom ett felaktigt skydd eller ett skydd som inte överensstämmer med bestämmelserna kan göra användaren mera utsatt och inge en falsk känsla av trygghet.

 

Den personliga skyddsutrustning som finns på marknaden måste uppfylla de europeiska säkerhetskraven. 

 

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG ) ska efter övergångsperioden ersätta det gällande direktivet om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG), dvs. i Finland statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993).  Förordningen är direkt tillämplig i alla EU-medlemsstaterna och ska tillämpas från 21.4.2018 – med undantag för bedömningsorgan på vilka den tillämpas från 21.10.2016.

 

Minimikravet på personlig skyddsutrustning är att den förses med CE-märkning, namnet på och adressen till tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant med verksamhetsställe inom europeiska samarbetsområdet, samt levereras med finsk och svensk bruksanvisning.

 

Annan skyddsutrustning än sådan som skyddar vid smärre risker ska typgodkännas av ett anmält organ. Ett anmält organ utfärdar ett typgodkännandeintyg för skydd som uppfyller kraven som ställs på det. Innan skydden släpps ut på marknaden ska tillverkaren upprätta en försäkran om överensstämmelse med kraven. Enligt lagstiftningen ska dokument som bevisar att skydden överensstämmer med kraven på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten.

 

Myndigheterna övervakar genom stickprov att tillverkarna, importörerna och säljarna av skydden följer bestämmelserna och att på marknaden finns endast skydd som uppfyller kraven. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar skyddsutrustning som används i arbetet och Tukes övervakar skydd som används på fritiden. Till hjälp för tillverkarna har en europeisk standard utarbetats för de flesta skydden, där man anger säkerhets- och märkningskraven som gäller för produkterna. Mer information om standarder kan man få från Finlands Standardiseringsförbund, SFS.

 

Krav som ställs på personlig skyddsutrustning

Skyddsartiklarna är indelade i tre grupper eller kategorier beroende av hur allvarlig fara skyddet skyddar emot. Tillverkaren ska vidta olika åtgärder beroende av vilken grupp skyddet tillhör.

 


Grupp 1

Till grupp 1 hör skyddsutrustning som skyddar vid smärre risker, t.ex.

 • trädgårdshandskar och
 • solglasögon.

 

Av personlig skyddsutrustning som tillhör grupp 1 krävs:

 1. tekniska dokument förknippade med skyddet (Technical Documentation)
 2. finsk och svensk bruksanvisning
 3. skriftlig försäkran om att skyddet överensstämmer med kraven. Försäkran om överensstämmelse med kraven (EC Declaration of Conformity) är avsedd för tillsynsmyndigheten. Försäkran behöver inte levereras tillsammans med skyddet.
 4. CE-märkning, genom vilken tillverkaren meddelar att skyddet uppfyller kraven
 5. i bruksanvisningen namnet på och adressen till tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant (importör) med verksamhetsställe inom europeiska samarbetsområdet.

 

Grupp 2

Till denna grupp hör de flesta skydd som används under sport och fritid eller i arbetet, t.ex.

 • ögonskydd,
 • skyddshjälmar (bl.a. rid-, cykel- paddlings- och klättringshjälmar samt andra hjälmar som används under sport och fritid),
 • flytutrustning,
 • halkskydd för skor,
 • isdubbar,
 • reflexer och
 • reflexvästar.

 

Separata dubbar som kan fästas i skosulan är inte personlig skyddsutrustning. Dubbar och dubbning omfattas av konsumentsäkerhetslagen (920/2011) samt statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004).

 

Skodon vars ändamål är att förebygga att bäraren halkar, hör till grupp 2 av personlig skyddsutrustning. Sådana skodon har genom tillverkarens försorg försetts med förmonterade dubbar eller ett utfällbart halkskydd och skodonen som helhet ska testas av ett anmält organ. Ett undantag är idrottsskor (t.ex. fotbollsskor, spikskor), som inte är personlig skyddsutrustning.

 

Av personlig skyddsutrustning som tillhör grupp 2 krävs:

 1. typgranskning av ett anmält organ som utfärdar ett typgranskningsintyg (EC Type Examination Certificate)
 2. tekniska dokument som berör skyddet (Technical Documentation)
 3. finsk och svensk bruksanvisning
 4. skriftlig försäkran om att skyddet överensstämmer med kraven. Försäkran om överensstämmelse med kraven (EC Declaration of Conformity) är avsedd för tillsynsmyndigheten. Försäkran behöver inte levereras tillsammans med skyddet.
 5. CE-märkning, genom vilken tillverkaren meddelar att skyddet uppfyller kraven
 6. i bruksanvisningen namnet på och adressen till tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant (importör) med verksamhetsställe inom europeiska samarbetsområdet.
 7. i bruksanvisningen kontaktinformation för det anmälda organet som har gjort typgranskningen av skyddet
 8. vid behov numret på standarden som gäller för skyddet.

 

Grupp 3

Till grupp 3 hör skyddsutrustning som skyddar vid allvarliga eller livshotande risker, t.ex.

 • andningsskydd,
 • fallskydd,
 • klättrings- och nedstigningsutrustning (bl.a. selar, rep, karbinhakar),
 • dykutrustning (bl.a. ventiler och andningsregulatorer),
 • hörselskydd (bl.a. öronproppar och hörselkåpor) och
 • räddningsvästar.

 

Av personlig skyddsutrustning som tillhör grupp 3 krävs:

 1. typgranskning av ett anmält organ som utfärdar ett typgranskningsintyg (EC Type Examination Certificate)
 2. tillverkaren ska avtala med det anmälda organet om kvalitetsövervakning av produktionen av skydden eller av de färdiga produkterna
 3. CE-märkning på skyddet, till vilken även hör det kvalitetsövervakande anmälda organets ID-nummer
 4. tekniska dokument som berör skyddet (Technical Documentation)
 5. finsk och svensk bruksanvisning
 6. skriftlig försäkran om att skyddet överensstämmer med kraven. Försäkran om överensstämmelse med kraven (EC Declaration of Conformity) är avsedd för tillsynsmyndigheten. Försäkran behöver inte levereras tillsammans med skyddet.
 7. i bruksanvisningen namnet på och adressen till tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant (importör) med verksamhetsställe inom europeiska samarbetsområdet
 8. vid behov numret på standarden som gäller för skyddet.

 

Typgranskning av personlig skyddsutrustning i Finland

I Finland har Arbetshälsoinstitutet (ID-nummer 0403) anmälts som anmält organ för typgranskning av bl.a. följande personliga skyddsutrustningar:

 • andningsskydd,
 • säkerhets- och skyddsskor,
 • halkskydd,
 • räddningsvästar, flytdräkter, räddningsdräkter och dykardräkter,
 • fallskydd,
 • skyddskläder och skyddshandskar,
 • ögon- och hörselskydd.

 

Serviceleverantörer ska se till att nödvändig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig

Vid tillhandahållande av service som kräver användning av skydd (t.ex. ridhjälm) är serviceleverantören skyldig att åt kunderna tillhandahålla ändamålsenlig personlig skyddsutrustning, informera om användningen och övervaka att skydden också används. Serviceleverantören ska ha skydd i rätt storlek till alla kunder (hjälmstorlek, räddningsvästens bärförmåga osv.). Personalen ska främja användningen av skyddsutrustning genom att föregå med gott exempel. Om kunderna tillåts använda egen skyddsutrustning, ska serviceleverantören säkerställa att den är ändamålsenlig med hänsyn till verksamheten.

 

Serviceleverantören ska underhålla den personliga skyddsutrustningen med bestämda tidsintervaller. Underhåll och kontroller ska noteras i en servicedagbok. Utrustningar och skydd ska förvaras och underhållas enligt tillverkarens anvisningar. En ansvarsperson ska utses för personlig skyddsutrustning. Defekta och obrukbara skydd ska förstöras på lämpligt sätt, så att de under inga förhållanden kan förväxlas med användbara skydd.

 

Personlig skyddsutrustning ska användas också i reklam och marknadsföringsmaterial

Vid utarbetande av annonser, marknadsföringsmaterial och bl.a. internetsidor för olika produkter eller tjänster finns det anledning att komma ihåg den personliga skyddsutrustningen. Personer som förekommer i reklam ska använda skyddsutrustning, om det förutsätts för den avbildade verksamheten. Om man glömmer säkerhetsaspekterna i reklamen, kan det leda till att imitation av reklamsituationen förorsakar en allvarlig risksituation. Om reklamen bryter mot säkerhetsbestämmelserna för produkter eller tjänster, strider reklamen mot marknadsföringsbestämmelserna i konsumentskyddslagen. Vid marknadsföring av t.ex. ett ridläger ska de ridande i reklamen använda lämplig hjälm.