Trampoliner

Till importörer och säljare av trampoliner

 

Trampoliner (jättestudsmattor) avsedda för hemmabruk klassificeras som leksaker varför de ska uppfylla kraven i lagstiftningen som gäller leksaker. Utöver lagstiftningen omfattas trampoliner av standarden EN 71-14 Leksaker - Säkerhetsregler - Del 14: Trampoliner (studsmattor) för privat bruk. Verksamhetsutövare (tillverkare, importör och distributör) ansvarar för att trampoliner som säljs till konsumenter uppfyller säkerhetskraven och medför ingen fara för konsumenters säkerhet. Verksamhetsutövaren ska också säkerställa att trampolinen åtföljs av behöriga monterings- och bruksanvisningar. De kritiska punkterna kring trampoliner är konstruktionens hållfasthet och stabilitet under användning. Också ett skyddsnät är en väsentlig säkerhetsutrustning i trampolinen.

 

Trampolinens skyddsnät

 

Enligt standarden EN 71-14 ska medelstora och stora trampoliner (stomme ≥ 1500 mm) levereras tillsammans med ett skyddsnät som ska ingå i deras försäljningsförpackningar. Små trampoliner (stomme < 1500 mm) kan levereras med skyddsnät eller de kan förses med handtag. Om en liten trampolin är försedd med handtag får trampolinen inte åtföljas av ett skyddsnät.

 

Märkningar och bruksanvisningar

 

I lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) krävs att de varningar som trampolinerna har försetts med samt de bruksanvisningar som medföljer trampolinerna ska fästa användarnas och deras övervakares uppmärksamhet vid de faror och risker som användningen av trampolinen kan orsaka och hur dessa faror och risker kan undvikas. Produkten ska åtföljas av med tanke på trygg användning nödvändiga märkningar och varningar samt installations-, bruks- och underhållsanvisningar. Noggrannare krav på märkningar, varningar och bruksanvisningar för trampoliner finns i standarden EN 71-14. Uppgifterna ska anges i tydlig och förståelig form. De behövliga varningarna och bruksanvisningarna ska vara på finska och på svenska.

 

Marknadsföring av trampoliner

 

Risksituationer med trampoliner kan förebyggas och detta ska uppmärksammas även vid marknadsföringen av produkten. Enligt konsumentskyddslagen (38/1978) får marknadsföringen inte strida mot god sed eller på annat sätt tillämpa förfaranden som är otillbörliga mot konsumenterna. Marknadsföringen är otillbörlig om den beskriver situationer som anstiftar till att försumma säkerhetsföreskrifterna.

 

I marknadsföringen ska konsumenterna också ges en riktig bild av vad som krävs för trygg användning av trampolinen. Detta är särskilt viktigt eftersom produkten främst används av barn och de har svårt att själva bedöma eller beakta säkerhetsaspekter. Detta innebär att på reklambilder med trampoliner får det endast vara ett barn åt gången i trampolinen. Dessutom ska en avbildad medelstor och stor trampolin vara försedd med skyddsnät.

 

Övervakning av trampoliners säkerhet

 

Verksamhetsutövare (tillverkare, importör och distributör) ansvarar för att trampoliner som säljs till konsumenter uppfyller säkerhetskraven och medför ingen fara för konsumenters säkerhet. Produkten ska också åtföljas av behöriga monterings- och bruksanvisningar. Tukes övervakar leksakers säkerhet riskorienterat och genom stickprov. Produkter som ställs upp för försäljning kontrolleras inte på förhand av myndigheter.