De vanligaste bristerna hos leksaker

Leksaker bör uppfylla kraven i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), i den på lagen om leksakers säkerhet baserade leksaksförordningen (1218/2011) samt kraven i arbets- och näringsministeriets förordning. Kraven gällande kemiska egenskaper i lag (287/1997) tillämpas fram till 20.7.2013.

 

Projektiler  

Projektiler i skjutleksaker bör vara tillräckligt långa och sugkopparna bör sitta fast i projektilerna bl.a. för att förhindra blockering av andningsvägarna (kvävningsrisk). Projektilernas rörelseenergi bör vara i enlighet med bestämmelserna, bl.a. för att förhindra skador på ögon. På projektilleksaker behövs därtill, beroende på typ av leksak och projektilernas rörelseenergi, en varningsmärkning med medföljande text på finska och svenska: "Använd endast projektiler som rekommenderats eller levererats av tillverkaren." samt "Sikta inte mot ansikte eller ögon." Den tillåtna rörelseenergin och den nödvändiga varningsmärkningen på projektil­leksaker finns definierade i standarden SFS-EN 71-1 Leksaker, Säkerhetsregler. Mekaniska och fysikaliska egenskaper. Projektilleksaker som inte uppfyller de nämnda kraven uppfyller inte kraven i 23 § i leksaks­lagen (1154/2011) och inte kraven i 8 § i statsrådets förordning (1218/2011), eftersom projektilerna kan orsaka risker för skador på ögon eller kroppsskador.

 

Ftalater  

Ftalater är föreningar som framför allt används som mjukgörare i PVC-plaster. En del av ftalaterna har definierats som skadligt ämne för reproduktionen. De nya kraven för användningen av ftalater trädde i kraft i början av år 2007. Användningen av tre ftalater som definierats om farliga för reproduktionen har begränsats genom att sätta en maximal halt för dem i leksaker och barnavårdsartiklar på 0,1 % av det mjukgjorda materialets massa. Samma haltgräns sattes på tre andra ftalater som finns i leksaker och barnavårds­artiklar, som barnen kan sätta i munnen. Den maximala halten 0,1 % betyder i praktiken att de nämnda ftalaterna inte kan användas i framställningen av varan. För att kunna fungera som mjukgörare i t.ex. PVC-plast måste ftalathalten normalt utgöra 20–40 % av den mjukgjorda plastens massa. Leksaker som innehåller de ovan nämnda ftalaterna uppfyller inte leksakslagens  krav gällande kemiska egenskaper (21 §). Ftalatbegränsningarna regleras i den s.k. REACH-förordningen (1907/2006), bilaga XVII, punkterna 51 och 52.

 

Laser i leksaker  

Lasrar är inga leksaker. Till exempel bör laserpekare eller laserpointers inte köpas eller ges till barn. Laser­pekare bör inte köpas i tvivelaktiga butiker för turister i utlandet eller på internet. Styrkan hos de apparater som säljs kan vara hundra gånger kraftigare än det tillåtna värdet. I laser(strids)spel som marknadsförs som leksaker är ljuskällan vanligtvis en ljusdiod, dvs. en LED eller en glödlampa. Om leksaken innehåller en laser bör den tillhöra den säkrare laserklassen dvs. klass 1. Laserstrålningens exponerings­gränser har satts på sådant sätt att det skyddar ögonen från bestående skador. Laserexponeringar under exponeringsgränserna kan leda till temporära störningar på synförmågan liksom bländning, blixtblindhet (flash blindness) och efterbilder. Till och med av en laserstråle av klass 1 kan man få tillfälligt nedsatt synförmåga.

 

Det viktigaste säkerhetskravet är alltså att laserstrålen inte riktas mot en själv eller mot andra människor. Vid användningen av laserapparatur bör man ovillkorligen följa dess monterings- och bruksanvisningar samt övriga säkerhetsbestämmelser. Leksaker som innehåller för kraftiga lasrar eller som har bristfälliga märkningar uppfyller inte 26 § i leksakslagen och inte heller kraven i 26 § i statsrådets förordning. Tilläggsuppgifter finns på STUK:s webbsidor www.stuk.fi.

 

Snören, band och snoddar i leksaker  

Enligt standarden SFS-EN 14682 gällande säkerhet för barnkläder samt maskerad- och o.d. rolldräkter får kläderna inte innehålla band som ska knytas på ryggen. På små barns kläder (t.o.m. 6 år och 11 månader, inklusive storlek 134 cm) får inte heller finnas dragsnoddar, band eller prydnadsband på huvan eller vid halsöppningen. Avseendet med kravet är att förhindra faror som kan förorsakas av kvävning eller av att barnet fastnar t.ex. i konstruktioner eller trafikmedel. Långa snören, band eller öglor (med en omkrets på över 380 mm) bör inte heller finnas på leksaker för barn under tre år. Leksaker för barn under tre år samt dräkter som har icke föreskriftsenliga snören, band och snoddar uppfyller inte kraven i 23 § i leksakslagen och inte 3 § i statsrådets förordning, enligt vilken leksaker och deras delar eller förpackningshöljen inte får orsaka fara för kvävnings- eller strypningsrisk.

 

Bly och kadmium   

Bly och kadmium är giftiga tungmetaller. Särskilt små barn mitt i sin utveckling är känsliga för den skade­verkning som dessa ämnen kan medföra. Tungmetaller i leksaker kan hamna i barnens kropp i huvudsak via munnen. Standard SFS-EN 71-3 Leksakers säkerhet. Migrationen av vissa grundämnen bestämmer förutom för bly och kadmium, också gränsvärdena för ett antal andra giftiga grundämnen. I material för leksaker är maximigräns­värdet för migreringen av bly av 90 mg/kg. Gränsvärdet för migrationen av kadmium (beroende på typ av leksak) är 25 mg/kg eller 60 mg/kg. Leksaker som innehåller bly och kadmium (eller vissa andra giftiga grundämnen) uppfyller inte kraven gällande kemikaliska egenskaper i leksakslagen.

 

Magneter 

Det magnetiska flödet för magneten som finns i leksaken eller kan lossna från leksaken bör inte överstiga 50 kG2mm2 och magneterna bör vara så stora att de inte ryms som sådana i provcylindern för små delar och därför, på grund av sin storlek, inte kan sväljas av barn. Att svälja starka magneter kan förorsaka bl.a. tarm­stopp eller bristningar i tarmkanalen. Standarden SFS-EN 71-1 (Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper) innehåller krav på magneter i leksaker. Leksaker med för kraftiga magneter eller med magneter som ryms i provcylindern uppfyller inte kraven i 23 § i leksakslagen.

 

Mikrobiologisk kvalitet  

Det finns för närvarande inga detaljerade krav i standarderna för den mikrobiologiska kvaliteten för vätska som ingår i leksaker. Krav rörande mikrobiologisk kvalitet är under utveckling. Enligt 27 § i leksakslagen bör leksakerna ändå vara så rena och hygieniska att de inte t.ex. medför fara för insjukning. 

 

Små delar   

Små delar som kan lossna medför kvävningsrisk för de allra minsta barnen (under tre år). Från leksaker för barn under tre år får inga delar lossna och de får inte innehålla små delar. Leksaker för barn under tre år ska därför vara särskilt hållbara; de bör hålla även för att bli kastade eller tuggade utan att gå sönder. Små delar bestäms med hjälp av en s.k. provcylinder för små delar, vars mått definieras i standarden SFS-EN 71-1. Testningen huruvida små delar kan lossna görs med vrid-, drag-, fall- och kompressionstester. Leksaker för barn under tre år som har delar som kan lossna uppfyller inte kraven i 23 § i leksakslagen, enligt vilken leksaker, deras delar eller förpackningshöljen inte får orsaka risk för kvävning eller strypning.

 

Form och storlek hos vissa leksaker  

Avseendet med kraven är att förhindra fara som kan uppstå när ett litet barn, som ännu inte kan sitta, sätter ett föremål i munnen/svalget.