Engångsgrillar

Engångsgrillar bör uppfylla de allmänna säkerhetskraven i konsumentsäkerhetslagen, m.a.o. får de inte innebära en risk för konsumentens hälsa eller egendom.


Enligt konsumentsäkerhetslagen bär tillverkaren, importören och försäljaren av engångsgrill ansvaret för att produkten är säker och att den försetts med ändamålsenliga monterings-, bruks- och tändanvisningar samt varningsmärkningar.


De kritiska punkterna med avseende på säkerheten för engångsgrillar hänför sig till grillens ställ, dess montering och stabilitet, samt allmänt på hur grillar används säkert och hur de avskaffa.

 

Standard om engångsgrillarnas säkerhet

 Allmänna krav för engångsgrillar ges i standarden SFS-EN 1860-4 Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing. Part 4: Single use barbecues burning solid fuels. Requirements and test methods.


Standarden listar de allmänna säkerhetskraven gällande engångsgrillar (material, konstruktion och design), testmetoder samt krav på märkningar och bruksanvisningar.


Importörer och försäljare av engångsgrillar bör endast anskaffa sådana produkter som står i enlighet med standarden SFS-EN 1860-4.

 

Monterings-, bruks- och tändanvisningar samt varningsmärkning

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) förutsätter att det för en konsumtionsvara ges tillräckliga uppgifter för en säker användning av produkten. Uppgifterna bör ges i en klar och begriplig form. Sakerna bör framföras följdenligt och anges i den ordningsföljd som konsumenten avses fungera eller kan förväntas fungera. Bruksanvisningar och varningstexter bör finnas på finska och svenska.


På basis av § 3 i statsrådets förordning (613/2004) om uppgifter som ska lämnas om konsumtions­varor och konsumenttjänster bör konsumtionsvarans försäljningshölje åtminstone märkas med varans namn samt tillverkare, den för vilken konsumtionsvaran tillverkats eller importörens namn, ifall dessa inte på annat sätt framgår utan att försäljningshöljet öppnas.


Enligt § 4 i delgivningsförordningen bör det, för förebyggande av risk för konsumentens hälsa eller egendom, bl.a. finnas anvisningar för sammansättning, montering, användning och avskaffning av produkten samt en tillräcklig varningsmärkning beträffande säkerheten.


 Krav angående märkning och bruksanvisningar finns också i standarden SFS-EN 1860-4.


 I enlighet med lagstiftningen, standard SFS-EN 1860-4 och på basis av rön som gjorts under tillsynen av engångsgrillar, förutsätter Tukes att monterings-, bruks- och tändanvisningar bör åtfölja engångsgrillar som säljs i Finland. Även följande varningsmärkningar bör ingå:

  • Använd inte grillen inomhus (fara för brand och os- dvs. kolmonoxidförgiftning)
  • Engångsgrillar ska endast ställas upp på icke-brännbart underlag. Grillens botten upphettas avsevärt och förorsakar brandfara.
  • Använd alltid det ställ som medföljer grillen. Stället bör monteras enligt givna anvisningar. Grillens botten ska ligga flera centimeter ovanför grillunderlaget.
  • Engångsgrillen blir mycket het. Rubba inte grillens läge under användningen.
  • Grillen ska övervakas tills den avsvalnat tillräckligt, så att inte barn eller husdjur kommer åt att beröra den glödheta grillen.
  • Säkra släckningen av grillen genom att hälla rikligt med vatten eller sand på grillen, så att grillkolen helt täcks.
  • Lägg engångsgrillen i ett avfallskärl först när du försäkrat dig om att grillens innehåll helt svalnat. Avsvalningen tar flera timmar.

 

Tillsynen över säkerheten för engångsgrillar

 Tukes övervakar genom stickprov att de engångsgrillar som säljs till konsumenterna uppfyller säkerhetskraven och att de inte utgör en fara för konsumenternas säkerhet och att ändamålsenliga monterings-, bruks- och tändanvisningar samt varningsmärkning åtföljer produkten. Ansvaret för produktens säkerhet tillkommer näringsidkaren.


Användningen av engångsgrillar har begränsats i den nya räddningslagen som trädde i kraft 1.7.2011. I den klassas engångsgrillar som öppen eld och de får inte tändas på kommunens mark eller på annans mark utan tillstånd av markägaren.