Checklista för importörer och inköpare

 

Alla produkter som är avsedda för konsumentbruk måste vara säkra, oberoende av priset.  Affärens inköpare har ett stort ansvar när det gäller de produkter som tas till försäljning. Inköparen bör känna till säkerhetskraven för produktgruppen i fråga och kunna agera så att säkerheten kan tryggas. Kravet på säkerhet innebär således att alla produkter som kan antas komma att användas av konsumenter, även till exempel s.k. lågprisprodukter och reklamgåvor, måste vara säkra.


En yrkeskunnig tillverkare kan vid prisförhandlingarna konstatera att en produkt inte kan säljas till ett lägre pris, eftersom man då skulle vara tvungen att pruta på säkerhetskraven. Detta gäller dock inte nödvändigtvis för alla. En tillverkare som är redo att sänka priset alltför lågt kan samtidigt pruta på till exempel kvaliteten hos råvarorna, komponenterna eller arbetet. Produkten kan till och med sakna en ur säkerhetssynpunkt nödvändig del eller egenskap. Till exempel en cirkelsåg kan helt sakna skydd för klingan eller skyddet kanske inte fungerar under alla omständigheter, den färg som används för leksaker byts kanske ut till en färg som innehåller bly eftersom den är förmånligare. Slutresultatet kan bli att inköparen får produkter som inte nödvändigtvis uppfyller säkerhetskraven trots att de till utseendet motsvarar de produkter som till exempel förevisats på en varudemonstration.


Också affärer som specialiserat sig på försäljning av billighetsprodukter bör uppmärksamma säkerhetskraven. Man kan inte hänvisa till det förmånliga priset om en vara konstateras vara farlig.


Näringsidkaren ansvarar för produkternas säkerhet. Myndigheterna övervakar genom stickprov att lagstiftningen följs.Så här kontrollerar du produkternas säkerhet:

1. Bekanta dig med de säkerhetsföreskrifter och standarder som gäller för produktgruppen.

2. Utnyttja det du tidigare lärt dig om riskerna inom produktgruppen.

3. Låt testa produkten eller bekanta dig med de testresultat som tillverkaren uppvisar.

4. Försäkra dig om att det testlaboratorium som tillverkaren använder sig av är tillförlitligt och att det har konstaterats vara kompetent, dvs. har ackrediterats för att använda den testmetod som är avsedd för detta specifika test.

5. Kontrollera att laboratoriet har testat alla de egenskaper som är väsentliga för produktens säkerhet.

6. Ta reda på om den testade produkten ingår i samma parti eller kommer från samma fabrik som det produktparti du har för avsikt att köpa in.

7. Det är skäl att redan vid inköpstillfället be om en kopia av testresultaten, vid ett senare tillfälle kan det visa sig vara svårt.

8. Ta reda på om produkterna i produktgruppen kan och bör CE-märkas.

9. I fråga om en CE-märkt produkt, be om en kopia av tillverkarens försäkran om överensstämmelse (leksaksdirektivet förutsätter inte försäkran om överensstämmelse).

10. Läs regelbundet EU-kommissionens veckolista (Rapex-systemet) för att försäkra dig om att du inte köper in produkter som har konstaterats vara farliga.

11. Om det i lagstiftningen inte finns särskilda säkerhetskrav för produkten i fråga, bör du bedöma säkerheten generellt: varan eller tjänsten får inte medföra fara för konsumentens hälsa eller egendom. Vid bedömningen av sådana produkters säkerhet kan man tillämpa säkerhetskraven för motsvarande produktgrupper.

12. Kontrollera att produkten har sådana sakenliga förpacknings- och varningsmärkningar som krävs enligt Finlands lagstiftning samt bruksanvisningar på finska och svenska. Kontrollera också att det språk som används i bruksanvisningen är tydlig och förståelig finska/svenska.

13. Kontrollera att produkten inte finns i Tukes Farliga produkter -register