CE-märkning

CE-märkningen är en försäkran av en tillverkaren om att en produkt uppfyller Europeiska unionens krav gällande produkten.

 

 Bl.a. följande produkter är för närvarande försedda med CE-märkning:

  • leksaker,
  • maskiner,
  • elapparater,CE-merkki
  • personliga skyddsutrustningar,
  • byggnadsprodukter,
  • gasapparater,
  • teleterminaler,
  • apparater och materiel för sjukvården. 

 

 

Mer information om dessa produkter kan hittas per produktgrupp.

Med en CE-märkning deklarerar produktens tillverkare eller en befullmäktigad representant för produkten för myndigheterna att produkten uppfyller de huvudsakliga säkerhetskraven enligt direktiven. En CE-märkning kan i allmänhet fästas på en produkt utan att den testats av en opartisk instans.

Märkning får fästas endast på sådana produktgrupper, vid vilka det förutsätts. Om CE-märkningen används på fel sätt kan den myndighet som har tillsyn över produktgruppen ingripa i saken. Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) möjliggör ett tillbakadragande från marknaden av en sådan konsumtionsvara, som saknar märkning eller där märkningen strider mot kraven. Vid missbruk av CE-märkningen kan i sista hand separat dömas till böter (med stöd av lagen om CE-märkningsförseelse 187/2010).

 

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av varor inom Europas inre marknader. I direktiven enligt det så kallade nya förfaringssättet ställs inga detaljerade produktkrav utan endast de väsentliga säkerhetskraven. CE-märkningen är inte ett kvalitetsmärke.  

 

Bokstavskombinationen CE kommer från det franska namnet Conformité Européenne.  

 

 

CE-märkningen är inget generellt säkerhetsmärke

CE-märkningen är i regel inte ett generellt säkerhetsmärke eller en heltäckande säkerhetsgaranti för konsumenterna. Direktiven täcker inte produktens alla egenskaper t.ex. bruksegenskaper, utan endast en viss del, t.ex. mekanisk hållfasthet eller antändbarhet. En CE-märkning innebär heller ingen rangordning av produkterna.

 

CE-märkningen är framför allt avsedd för myndigheterna

Genom att fästa märket på sin produkt får tillverkaren fri rörelserätt för sin produkt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Märkningen fästs av tillverkaren eller av honom befullmäktigad representant, som importerat produkten till det Europeiska ekonomiska samarbets­området. Den som fäster märkningen borde ha försäkrat sig om att produkten uppfyller alla väsentliga bestämmelser som specificerats i direktivet.

 

Vid vissa produktgrupper används typgodkännande

Vid vissa produktgrupper förutsätter appliceringen av en CE-märkning en bedömning av apparatens kravenlighet utförd av en tredje part, i testlaboratorium. I dessa fall har konstruktionen och funktions­dugligheten för produktens modellexemplar typbesiktats och CE-märkningen utvisar att det bedömda modellexemplaret har uppfyllt säkerhetskraven.

 

Sådana här för konsumentbruk avsedda apparater är gasdrivna hushållsapparater, vissa maskiner (bl.a. billyftar, motorsågar) och personliga skyddsutrustningar (bl.a. rid-, cykel- och slalomhjälmar, andningsskydd).

 

CE-märknings­pliktig grupp

EU-rättsakt

Kommissionens
informations­sida

Övervakningsmyndig­heten i Finland

Ekodesign för energi­relaterade produkter

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG

 

Direktivet om värmepannor 92/42/EEG

Ekodesign

 


Ekodesign, värmepannor

Tukes

Personlig skyddsutrustning

Direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG, vilket ska ersättas av förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425

Personlig skyddsutrustning

Utrustning för arbete:

Arbetarskyddsmyndigheter

SHM

Utrustning för konsumentbruk:

Tukes

Hissar

Hissdirektivet 2014/33/EU

Hissar

Tukes

Fritidsbåtar

Direktivet om fritidsbåtar 2013/53/EU

Fritidsbåtar

Trafi

 

 

Gasanordningar

Direktivet om gasanordningar 2009/142/EG (GAD) vilket ska ersättas av förordningen om gasanordningar (EU) 2016/426

Gasanordningar

Tukes

Maskiner

Maskindirektivet 2006/42/EG

Maskiner

Maskiner för arbete:

Arbetarskyddsmyndigheter

SHM

Maskiner för konsumentbruk:

Tukes

Buller från maskiner

Direktivet om buller från utrustning 2000/14/EG

Buller från maskiner utomhus

Arbetarskyddsmyndigheter

SHM

Maskiner för konsumentbruk:
Tukes

Linbanor

Direktivet om linbanor 2000/9/EG vilket ska ersättas av fördningen om linbanor (EU) 2016/424

Linbanor

Arbetarskyddsmyndigheter

SHM

Leksaker

Direktivet om leksaker 2009/48/EG

Leksakers säkerhet inom EU

Tukes

 

 

Mätinstrument

Direktivet om mätinstrument 2014/32/EU

 

Direktivet om icke-automatiska vågar 2014/31/EU

Mätinstrument

Tukes

Tryckbärande anordningar, tryckbehållare

Direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU

 

Direktivet om enkla tryckkärl 2014/29/EU

Tryckbärande anordningar

Tukes

Pyrotekniska artiklar

Direktivet om pyrotekniska artiklar 2013/29/EU

Specifika kemikalier

Tukes

 

Radioutrustning

Direktivet om radioutrustning 2014/53/EU (RED)

Direktivet om radioutrustning

Kommunikationsverket

 

 

Byggprodukter

Byggproduktsförordningen (EU) N:o 305/2011 (CPR)

Byggande

Tukes

 

Utrustning i explosionsfarliga omgivningar

ATEX-direktivet 2014/34/EU

Utrustning för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

Tukes

Explosiva varor för civilt bruk

Direktivet om explosiva varor för civilt bruk 2014/28/EU

Specifika kemikalier

Tukes

Elektriska produkter

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)

LVD-direktivet

 

Tukes

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-direktivet 2014/30/EU

EMC-direktivet

Tukes

Utrustning och tillbehör vid hälso- och sjukvård

Direktiven om medicintekniska produkter 90/385/EEG och 93/42/EEG, vilka ska ersättas av förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745

 

Direktivet om medicintekniska produkter 98/79/EG, vilket ska ersättas av förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/746

Medicintekniska produkter

Valvira

Begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

 

RoHS II-direktivet 2011/65/EG

RoHS II

Tukes

Valvira

SHM = Social- och hälsovårdsministeriet

Trafi = Trafiksäkerhetsverket

Tukes = Säkerhets- och kemikalieverket

Valvira = Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Annanstans på nätet