CE-märkning

CE-märkningen är en försäkran av en tillverkaren om att en produkt uppfyller Europeiska unionens krav gällande produkten.

 

 Bl.a. följande produkter är för närvarande försedda med CE-märkning:

  • leksaker,
  • maskiner,
  • elapparater,CE-merkki
  • personliga skyddsutrustningar,
  • byggnadsprodukter,
  • gasapparater,
  • teleterminaler,
  • apparater och materiel för sjukvården. 

 

 

Mer information om dessa produkter kan hittas per produktgrupp.

Med en CE-märkning deklarerar produktens tillverkare eller en befullmäktigad representant för produkten för myndigheterna att produkten uppfyller de huvudsakliga säkerhetskraven enligt direktiven. En CE-märkning kan i allmänhet fästas på en produkt utan att den testats av en opartisk instans.

Märkning får fästas endast på sådana produktgrupper, vid vilka det förutsätts. Om CE-märkningen används på fel sätt kan den myndighet som har tillsyn över produktgruppen ingripa i saken. Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) möjliggör ett tillbakadragande från marknaden av en sådan konsumtionsvara, som saknar märkning eller där märkningen strider mot kraven. Vid missbruk av CE-märkningen kan i sista hand separat dömas till böter (med stöd av lagen om CE-märkningsförseelse 187/2010).

 

Avsikten med CE-märkningen är att underlätta den fria rörelsen av varor inom Europas inre marknader. I direktiven enligt det så kallade nya förfaringssättet ställs inga detaljerade produktkrav utan endast de väsentliga säkerhetskraven. CE-märkningen är inte ett kvalitetsmärke.  

 

Bokstavskombinationen CE kommer från det franska namnet Conformité Européenne.  

 

 

CE-märkningen är inget generellt säkerhetsmärke

CE-märkningen är i regel inte ett generellt säkerhetsmärke eller en heltäckande säkerhetsgaranti för konsumenterna. Direktiven täcker inte produktens alla egenskaper t.ex. bruksegenskaper, utan endast en viss del, t.ex. mekanisk hållfasthet eller antändbarhet. En CE-märkning innebär heller ingen rangordning av produkterna.

 

CE-märkningen är framför allt avsedd för myndigheterna

Genom att fästa märket på sin produkt får tillverkaren fri rörelserätt för sin produkt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Märkningen fästs av tillverkaren eller av honom befullmäktigad representant, som importerat produkten till det Europeiska ekonomiska samarbets­området. Den som fäster märkningen borde ha försäkrat sig om att produkten uppfyller alla väsentliga bestämmelser som specificerats i direktivet.

 

Vid vissa produktgrupper används typgodkännande

Vid vissa produktgrupper förutsätter appliceringen av en CE-märkning en bedömning av apparatens kravenlighet utförd av en tredje part, i testlaboratorium. I dessa fall har konstruktionen och funktions­dugligheten för produktens modellexemplar typbesiktats och CE-märkningen utvisar att det bedömda modellexemplaret har uppfyllt säkerhetskraven.

 

Sådana här för konsumentbruk avsedda apparater är gasdrivna hushållsapparater, vissa maskiner (bl.a. billyftar, motorsågar) och personliga skyddsutrustningar (bl.a. rid-, cykel- och slalomhjälmar, andningsskydd).

 

Annanstans på nätet