Vinterbadplatser

 

Anvisningar för planerare, byggare och upprätthållare

1. Vakens öppning

2. Leder, bryggor och trappor

3. Säkerhetsutrustning

4. Omklädningsrum, duschrum och bastu

5. Elsäkerhet

6. Anvisningar och skyltar

7. Underhåll och granskning

 

I sin enklaste form omfattar en vinterbadplats ett varmt omklädningsrum, en vak och en trappa som leder ner i vaken. Genom att iaktta följande säkerhetsfaktorer förbättras säkerheten på vinterbad­plats.


Den som erbjuder vinterbadtjänster (t.ex. företag, förening, kommun, församling) ansvarar för att tjänsten är säker (Konsumentsäkerhetslagen, 920/2011) och att tillräcklig information om tjänsten lämnats till användaren (Förordningen om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster, 613/2004).


Verksamhetsutövaren ska i konstruktioner och anvisningar beakta olika kategorier av användar­grupper liksom antalet användare. Verksamhetsutövaren gör gott i att sköta om att erforderliga försäkringar är i skick.


Om en vinterbadplats utgör del av simhall eller badanläggning (utomhusbassäng som vak eller annan dylik) ska säkerhetsarrangemang för den vara i enlighet med Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar.


Anvisningar för planerare, byggare och upprätthållare

Anvisningarna har uppgjorts i samråd med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Suomen Latu ry och Undervisningsministeriet


1. Vakens öppning

 • Vaken ska vara tillräckligt stor. Om vaken är avsedd även för annat än enbart för att doppa sig i är 3x3 m en lämplig storlek för vaken.
 • Som vattendjupet vid trappan rekommenderas cirka 1,5 m. På brygga eller på stranden bör finnas en skylt som anger vattendjupet i vaken.
 • Om det i vaken finns en anordning med vilken vaken hålls öppen, bör anordningen placeras på ett sådant sätt att badare inte hamnar i den och så att den strömning den åstadkommer inte driver badare under isen eller gör det svårare för badarna att närma sig trappan.
 • Det rekommenderas inte att vinterbadplats anläggs på strömmande ställe. Om en vinter­badplats anläggs på ett strömmande ställe bör de risker som strömningen medför och säkerhetsaspekterna i vaken beaktas. Att personer hamnar under isen kan förhindras med olika slags skyddande undervattensväggar. Vid vakens kant kan man exempelvis montera ett cirka en meter högt skyddsnät, som man inte kan trassla in sig i.
 • Vakområdet bör omges med staket, bommar eller flagglinor i tillräcklig utsträckning och på tillräckligt avstånd från vakens kanter och utmärkas med skylt "Isvak" eller "Vinterbad­plats". Flagglinorna bör förses med reflexer, för att bl.a. snöskoterförare ska märka dem i mörker.
 • I samband med service och underhåll av vakområde ska uppmärksamhet fästas vid och en avgränsning av vaken och vid behov flytta det område som ska avgränsas i takt med isens avsmältning, för att de som rör sig på isen inte av misstag går ner sig i vaken.
 • Intill leder, bryggor och vaken bör finnas tillräcklig belysning.
 • En badplats bör alltid kontrolleras genom dykning innan vinterbadsäsongen inleds.
 • Flera vakar bör inte placeras bredvid varandra, för det kan locka till dykning under isen från vak till annan.

 

2. Leder, bryggor och trappor

 • En tydlig gångled eller gångleder, som hålls rena från snö, är sandade eller saltade för att förebygga halka, ska finnas till vaken. Värmemattor, som används på bryggor och gångleder, förhindrar halka och tillfrysning av gångleder.
 • Bryggorna ska vara stabila och så breda att två personer kan passera varandra (tilläggs­information om bryggkonstruktioner finns t.ex. på RT-kortet RT-97-10107). Bryggorna har med fördel räcken på vardera sidan. 
 • Bryggornas skick bör kontrolleras minst två gånger om året: på våren och på hösten.
 • Bryggorna bör hållas i skick och söndriga eller murkna delar ska genast bytas ut.
 • Trappor som leder ner i vattnet ska med fördel nå ända till bottnen och tillräckligt högt uppåt, för att underlätta uppstigningen ur vaken. Trapporna har med fördel räcken på vardera sidan. Som räcken rekommenderas träskrank eller s.k. värmeräcken, som underlättar uppstigningen ur vaken också när händerna är våta. Räckena kan också beklädas med snöre eller motsvarande material.
 • Trappornas fotbräden ska vara vågräta och tillräckligt breda för att ge ett bra stöd för fötterna vid nedstigning i vaken.
 • Stegarnas lutning rekommenderas vara sådan att nedstigning med ansiktet i gångriktningen är möjlig med hjälp av räckena (stegvinkel 45-60 grader). Lodräta stegar rekommenderas inte.
 • Säkerheten höjs om badplatsen har två trappor, där den ena trappan används för nedstigning i vattnet och den andra för uppstigning ur vattnet.
 • I trappan eller bryggan ska ett flytande knutrep vara fäst, som sträcker sig tillräckligt långt ut i vattnet så att man, när det behövs, kan ta sig till trapporna genom att fatta tag i snöret.

 

3. Säkerhetsutrustning

 • Livboj och kastlina ska placeras lättillgängligt vid trapporna, som leder ner i vaken. I anslutning till större vinterbadplatser rekommenderas att det finns en livbåt.
 • Ett första hjälpen-skåpet ska finnas på ett synligt ställe. Första hjälpen-skåpet bör minst innehålla desinfektionsmedel, gasväv, plåster, köldpåsar, hypotermipåsar och en återupp­livningsmask.
 • Första hjälpen-skåpets innehåll och redskapens användbarheten bör kontrolleras med jämna mellanrum.

 

4. Omklädningsrum, duschrum och bastu

 • I omklädningsrum är det bra att ha golvvärme. Omklädningsrummen ska städas tillräckligt ofta. Det är bra att utföra desinfektion av bastun samt omklädnings- och duschrum en gång i veckan.
 • Runt bastuugnen bör ett räcka installeras.

 

5. Elsäkerhet

 • För belysnings- och elplaneringen av vinterbadplats bör fackman inom branschen anlitas. Det är bra att placera en belysningsarmatur under vattnet för att förbättra sikten vid mörker.
 • Alla elapparater, som kan beröras av badare i vattnet eller badare som stiger upp ur vattnet, ska fungera med skyddsspänning (nominell spänning antingen 12 V växelspänning eller 30 V likspänning).
 • Vidare ska apparaternas kapslingsklass motsvara de förhållanden, inom vilka de monterats, d.v.s. utomhus, nedsänt i vatten o.s.v.
 • Apparatur som avsetts för att hålla vaken öppen kan fungera med nätspänning. Apparaterna ska skyddas med högst 30 mA felströmsskyddsbrytar och de ska placeras på ett sådant sätt att de inte kan beröras vid bad eller vid nedstigning i eller uppstigning ur badet. Förhindrandet av beröring kan förverkligas till exempel genom att placera apparaten utanför badområdet och genom att skydda pumpen med exempelvis ett galler av isolerande material (Rekommendation given av elbranschens rekommendationsgrupp).

 

6. Anvisningar och skyltar

 • På vinterbadplats bör en säkerhetstavla uppställas, av vilken åtminstone framgår vinterbadplatsens 
  • gatuadress eller annan adress och ortens namn
  • det allmänna larmnumret 112 och anvisningar för tillkallande av hjälp eller vägledning till närmaste telefon 
  • invid anvisningarna för larmanrop platsens koordinater för att hjälpa räddnings­personalen hitta platsen (koordinaterna kan skrivas ut från koordinattjänsten www.112.fi). 
  • kontaktuppgifter för den underhållsansvariga.
 • Anvisningarna gällande vinterbadplats och dess säkerhet bör placeras ute på bryggan eller på vägg i omklädningsrummet till påseende för alla. Anvisningarna gällande säkerheten kan omfatta följande:
  • anvisningar för de badande
  • ordningsregler/säkerhetsanvisningar (t.ex. gällande anmälan om fel och skade­görelse)
  • karta över området
  • uppgift om vattendjup
  • uppgift om eventuellt strömmande vatten i vaken
  • mätprotokoll för vattenkvaliteten samt
  • anvisningar för första hjälp och återupplivning.
 • I anvisningarna bör också användarens ansvar framhållas liksom det att man aldrig borde bada ensam i vak.

 

7. Underhåll och granskning

 • Den som upprätthåller vinterbadplats ansvarar för underhållet och granskningen av byggnader, apparater, gångleder och utrustning samt av vinterbadplatsens och badområdets renhållning och säkerhet. Bokföring ska uppgöras över granskningarna.
 • Vinterbadplats bör ha en utnämnd ansvarsperson för underhållet.
 • Säkerhetsutrustningens (flytboj, kastlina), återupplivningsanvisningarnas och skyltningens skick ska kontrolleras varje vecka.
 • Belysningsarmaturernas och de övriga elapparaternas skick bör lämpligen kontrolleras dagligen. Fel som uppdagas i dessa bör genast repareras.

 

Anvisningar gällande vinterbadplatser och anläggning av sådana finns också i Undervisningsministeriets Motionsplatspublikation nr 90 ”Badstrandsguide”.