Snöskotertjänster

Tillämpningsområdet är brett för den konsumentsäkerhetslag (920/2011). Till konsumenttjänster hör inom lagens ramar exempelvis olika program- och turisttjänster, såsom snöskotersafarier och olika slags uthyrningstjänster som tillhandahålls konsumenterna. Lagen ålägger skyldigheter på den som tillhandahåller programtjänster som beskrivs i det följande och som i alla fall inte på samma sätt gäller sådana som tillhandahåller enbart leasingtjänster. Verksamhetsutövare har enligt konsumentsäkerhetslagen alltid omsorgsplikt gällande säkerheten för sina kunder.

 

I snöskotertjänster har ett flertal personskador inträffat, också allvarliga olyckor. Tillhandahållandet av snöskotertjänster är också ofta förenat med riskfaktorer, om vilka verksamhetsutövaren på grundval av omsorgsplikten enligt konsumentsäkerhetslagen 5 § bör vara medveten och ta hänsyn till i sin verksamhet. Vid de som konsumenttjänster tillhandahållna snöskotertjänsterna utgörs kunderna ofta av stora grupper av inhemska och utländska turister, som, innan de deltar i tjänsten, nödvändigtvis inte har någon som helst erfarenhet av hur man hanterar en snöskoter. De som deltar i safarier och de som hyr ut skotrar kan sitta första gången vid styret på en snöskoter och när oerfarenheten kombineras med en kraftig motor i snöskotern, den snabba accelerationen och nya slag av reglage, blir situationen riskfylld. För utländska turister är förhållandena i Finland utmanande med snö, is, mörker och köld. Språkproblemen försvårar också förståendet av givna anvisningar och instruktioner.

 

Tukes färdigställde en checklista för övervakning av snöskotertjänster. Checklistan är i första hand avsedd för myndighetsbruk. Den föreliggande listan är emellertid så omfattande att den är till gagn även för verksamhets­utövarna inom branschen vid kartläggningen av de risker, som verksamheten är förenad med, samt vid utvecklingen av egenövervakningen. Enligt Tukes uppfattning kan man i hög grad påverka helhetssäker­heten för snöskotertjänster genom en noggrann säkerhetsplanering av bland annat de leder som ska användas samt genom tillräcklig instruering av föraren i hanteringen av snöskotrar och i grund­bestämmelserna för framförande av snöskoter. Personalen bör också äga färdigheter och ha metoder för att säkerställa detta kunnande. I checklistan har man försökt betona betydelsen av säkra skoterleder och av introduktionen. Checklistan för snöskotertjänster kan till lämpliga delar också utnyttjas vid bedömningen av säkerheten för andra safaritjänster.  

 

Konsumentsäkerhetslagen ställer krav på sådana tillhandahållare av tjänster, vars produkter i sig medför betydande risker. Exempelvis den som tillhandahåller tjänster för lekplatser och nöjesfält eller äventyrs-, upplevelse- och naturtjänster samt tjänster för klättercenter ska på förhand uppgöra ett säkerhetsdokument (7 §). I statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (1110/2011) bestäms noggrannare om säkerhets­dokumentens innehåll.

 

Kraven av den lagen på den som tillhandahåller snöskotertjänster varierar beroende på om det handlar om en konsumenttjänst, som ska ses som programtjänst eller enbart en uthyrningstjänst för snöskotrar. Alla verksamhetsutövare åläggs omsorgsplikt enligt lagens 5 § samt uppgiftsskyldighet enligt lagens 9 §.  Därutöver omfattas verksamhetsutövare, som tillhandahåller exempelvis guidade kälksafarier, av lagens underrättelseskyldighet och av den uttryckliga skyldigheten att uppgöra säkerhets­dokument, eftersom man kan anse att det handlar om till konsumenten tillhandahållen äventyrs-, upplevelse och naturtjänst, samt med dem jämförbar annan programtjänst, om den där ingående risken inte kan anses liten.