Snö- och iskonstruktioner

Snö- eller istäckta konstruktioner som innehåller uppehållsrum skall planeras och byggas med omsorg för att vara säkra, i synnerhet om de är stora. I praktiken krävs en skriftlig konstruktionsplan inklusive hållfasthetsberäkning för alla större konstruktioner.

 

Snöns och isens egenskaper påverkas avsevärt av de meteorologiska förhållanden som rådde när deras kristallstruktur uppstod. Förhållandena i anläggningsskedet påverkar snö- och iskonstruktionernas egenskaper under hela deras livstid. Materialegenskaperna påverkas även i hög grad av hur och var snön eller isen tillverkades eller insamlades. Tillgängliga data om snö- eller iskonstruktioners egenskaper kan därför inte nödvändigtvis utnyttjas som sådana för planeringen av byggande i olika regioner, t.ex. vid kusten eller inne i landet.

 

En trygg användning som utgångspunkt för planeringen

När konstruktioner av snö och is planeras och underhålls skall användarsäkerheten också uppmärksammas.

 

Vid planeringen skall man bland annat tänka på:

  • säkerheten i trappor
  • behovet av ledstänger och räcken 
  • bekämpning av halka

 

När det gäller elapparatur och elledningar bör man minnas att all elutrustning och kopplingar i snö- och iskonstruktioner bör lämpa sig för utomhusbruk. Elapparater bör alltid vara skyddsisolerade eller skyddsjordade eller fungera på skyddsspänningsnivå. Kapslingen för en elanordning avsedd för långvarigt utebruk skall vara så tät att inget vatten kommer in. En jordfelsbrytare ger ytterligare skydd i eluttag för utomhusbruk.

 

På basis av en riskbedömning bör tjänsteleverantören bedöma om det behövs en gräns för antalet personer som samtidigt får använda tjänsten. Ifall det anses nödvändigt att fastställa ett maximalt besökarantal, bör det även definieras hur antalet besökare följs och hur antalet vid behov begränsas.

 

Konstruktionernas skick skall granskas dagligen

Eftersom snö- och iskonstruktioner undergår ständig formförändring är det mycket viktigt att konstruktionernas säkerhet och användbarhet granskas varje dag, även då väderförhållandena länge har varit gynnsamma för konstruktioner av det här slaget.

 

Tjänsteleverantören skall fastställa:

  • vem som bär ansvaret för att konstruktionernas skick granskas
  • vad som särskilt skall beaktas vid granskningen
  • hur observationer från granskningen av skicket skall bokföras i bruksdagboken eller i motsvarande dokument
  • under vilka förhållanden konstruktionen skall tas ur bruk eller dess användning begränsas
  • hur konstruktionen skall tas ur bruk utan att den försvagade eller smältande konstruktionen förorsakar fara.

 

En regelbunden fotografering har visat sig vara god praxis vid granskningen av konstruktionernas skick. Genom jämförelse av bilder kan formförändringar av konstruktionerna under anläggningens livstid lätt upptäckas.

 

Snö- och iskonstruktioner kan locka till sig folk även när användning av tjänsten uttryckligen förbjudits. God praxis för att säkerställa anläggningens säkerhet är att förstöra hela konstruktionen i samband med att den tas ur bruk.