Ridning

 

Allmänna säkerhetskrav som ställs på ridtjänster

Ridtjänst eller deltagande i sådan får inte utgöra fara för konsumentens hälsa eller egendom på sätt som avses i konsumentsäkerhetslagen 10 §. Ridtjänst får inte heller medföra fara eller olägenhet för andra personer inom verkningskretsen, t.ex. åskådare eller förbipasserare. Angående tjänst ska lämnas uppgifter enligt statsrådets förordning (förordning om uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster 613/2004). Arbetstagarnas (personal i arbetsförhållande, frivilligarbete och under 18-åringar) säkerhet bör iakttas på sätt som förutsätts i arbetarskyddslagen (738/2002).


Enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 5 § ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten för ridtjänst under hela den tid tjänsten pågår (t.ex. stallområde, hela rutten, hela lägerverksamheten).


Ridtjänsten ska med beaktande av respektive deltagargrupp och deltagarnas antal samt väderleks­förhållandena vara tillräckligt säker. Verksamhetsutövaren ska på förhand fastställa det maximala antalet samtidigt deltagande kunder i ridtjänsten beträffande olika aktiviteter (t.ex. fält, manege, terräng, läger, utflykt) och grupper (nybörjare, barn, särgrupper). Verksamhetsutövaren ska också på förhand fastställa de för säkerheten nödvändiga ålders-, färdighets- eller andra krav och restriktioner. Det maximala antalet deltagare som samtidigt deltar i en ridtjänst samt möjliga begränsningar ska införas i säkerhetsdokumentet.


För ridtjänst ska vid behov fastställas gränser beträffande förhållandena. Om verksamheten inte är säker bör tjänsten inte utföras. Verksamhetsutövaren ska ha klara instruktioner för hur man ska fungera om förhållandena förändras under pågående aktivitet (t.ex. hård åska). Instruktionerna för föränderliga förhållanden bör inkluderas i säkerhetsdokumentet och de bör vara bekanta för hela personalen.

 

Anvisningar för främjande av säkerheten i ridtjänster