• Textstorlek aaa

Offentliga tillställningar

Säkerheten i offentliga tillställningar regleras i konsumentsäkerhetslagen samt i lagen om sammankomster och räddningslagen. Polisen och räddningsmyndigheterna ansvarar för övervakning av de två sistnämnda lagarna.  

 

Med offentlig tillställning avses olika tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom tävlingar, konserter och utställningar. Tillställningarna kan avvika från varandra bl.a. med hänsyn till läge, deltagarantal och evenemangets särdrag. Beroende av allmänhetens deltagande kan offentliga tillställningar indelas i aktiva och passiva tillställningar. T.ex. på en musikkonsert är konsumenten främst i åhörar- och åskådarrollen varför konserterna anses som passiva offentliga tillställningar. I motionsevenemang har konsumenterna däremot en aktiv roll genom att ta del i själva aktiviteten. Huvudvikten i övervakningen enligt konsumentsäkerhetslagen ligger på aktiva offentliga tillställningar i vilka det är framför allt konsumentens aktivitet som medför risker och inte endast den stora massan personer.

 

Offentliga tillställningar innebär olika risker beroende av evenemangets karaktär och omfattning. En offentlig tillställning får inte medföra fara för någons hälsa eller egendom enligt vad som avses i 10 § i konsumentsäkerhetslagen. Konsumentsäkerhetslagen ålägger verksamhetsutövaren att sörja för att tillställningen inte orsakar fara för deltagare eller andra personer som berörs av tillställningen, t.ex. de utomstående och åskådare. För att trygga tillställningens säkerhet ska arrangören identifiera de anslutande farorna, fastställa de tillräckliga åtgärderna för att hantera riskerna och ha beredskap att agera i olycks- och undantagssituationer. Med säkerhet avses övergripande fysisk och psykisk säkerhet på sådant sätt att tillställningen inte medför fara för någon att bli skadad, sjuk eller handikappad.

 

Säkerhetsdokumentet hjälper till att förutse och hantera risker

 

I konsumentsäkerhetslagen förutsätts att innan verksamheten inleds ska det upprättas ett säkerhetsdokument om ett evenemang  som är förenat med en betydande risk som, om risken realiseras, kan medföra fara för någons säkerhet på grund av det stora antalet deltagare eller av annat särskilt skäl (KoSäL, 7 §). Om det för samma evenemang ska på grund av någon annan lag upprättas en räddnings-, beredskaps- eller någon annan motsvarande plan, behöver man inte separat upprätta något säkerhetsdokument utan det räcker att uppgifterna som ska anges i säkerhetsdokumentet kan kombineras med en plan enligt någon annan lag.

 

Säkerhetsdokumentet är verksamhetsutövarens verktyg vid anordnandet av tillställningens säkerhetsärenden och bokföring samt en avgörande del av egenkontroll. Dokumentet ska omfatta en plan för identifiering av faror och riskhantering samt om informering av dem för de som deltar i tillhandahållandet av tjänsten. Om säkerhetsdokumentets innehåll bestäms närmare i statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (1110/2011, s.k. säkerhetsdokumentförordning). Säkerhetsdokumentet ska vid begäran uppvisas för och inlämnas till övervakningsmyndigheten.

 

Med verksamhetsutövare avses en tjänsteleverantör, dvs. en fysisk person eller en privat eller offentlig juridisk person som utför, saluför, tillhandahåller, säljer eller annars överlåter eller förmedlar konsumenttjänster. Tjänsteleverantören kan sålunda förutom företag och privatpersoner också vara t.ex. en kommun, en församling eller en förening. I offentliga tillställningar anses arrangören vara tjänsteleverantör som ansvarar för verksamhetens säkerhet.

 

Huvudarrangören ansvarar för tillställningens övergripande säkerhet

 

En offentlig tillställning kan också innehålla olika aktiviteter som anses som programtjänster i vilka kunder kan delta. Sådana är t.ex. bungyjump och klättring. Aktören som tillhandahåller programtjänster ska upprätta ett säkerhetsdokument, om de risker som tjänsten innebär inte kan bedömas vara ringa.

 

Huvudarrangören ansvarar för tillställningens övergripande säkerhet. Huvudarrangören är inte skyldig att upprätta något säkerhetsdokument över de programtjänster som tillhandahålls i tillställningens område om huvudarrangören inte själv producerar programtjänsterna. För att den övergripande säkerheten i området ska beaktas är det dock tillrådligt att huvudarrangören frågar alla företagare i området som tillhandahåller konsumenttjänster på vilket sätt de har försäkrat sig om tjänstens säkerhet. Det lönar sig att redan på förhand be företagaren att uppvisa säkerhetsdokumentet i sådana fall som förutsätter upprättandet av dokumentet enligt konsumentsäkerhetslagen.