Karting

Syftet med anvisningarna är att med stöd av produktsäkerhetslagen (914/1986, med ändringar) definiera miniminivån för säkerheten inom karting, öka säkerheten inom karting och effektivera övervakningen enligt produktsäkerhetslagen samt förebygga olycksfall.


Anvisningarna tillämpas på att definiera säkerheten inom inomhus- och utomhuskarting inom produktsäkerhetslagens tillämpningsområde. Anvisningarna tillämpas inte på övervakningen av övriga tjänster som kartingbanorna erbjuder. Anvisningarna tillämpas inte heller på banevenemang som avviker från det normala, t.ex. tävlingsverksamhet, där säkerhetskraven är striktare än dessa anvisningar. Om tillämpningsområdet används nedan termen karting.


Anvisningarna kan även tillämpas på minimotorcykelåkning eller andra motsvarande grenar, som utövas på karting- eller motsvarande banor.

 

Halka och körning på is 

 

Gokartverksamhet är möjlig på halt underlag om skyddsförfarandena och åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa säkerheten och omfattar aktuella särdrag till exempel vad gäller kyla och dubbdäck. Verksamhetsutövaren ansvarar för att säkerhetsnivån höjs tillräckligt så att den motsvarar verksamheten.


Vid halka och i regn ska skyddsmekanismerna, hanteringsmedlen och skyddsförfarandena vara bättre eller till exempel hastigheterna lägre. Å andra sidan minskar en lång erfarenhet av gokart även sannolikheten för att farorna förverkligas och riskerna. Att förutsätta körerfarenhet i förväg skulle på så vis vara möjligt som ett skyddsförfarande. Särskild uppmärksamhet ska riktas på skyddet av synförmågan men å andra sidan även på att säkerställa seendet i dessa förhållanden.

 
För nya utövare i grenen kan det vara svårare att utveckla och skapa en miljö med metoder enligt anvisningen där det inte skulle finnas fler faror än vid körning på torrt underlag.

 
Det är också viktigt att definiera risker och metoder i anslutning till särskilda förhållanden för att kunna behärska dem samt se till att personalen är medveten om dessa frågor och agerar enligt givna anvisningar. Tillhandahållandet av tillräcklig information till konsumenterna betonas i en ovanlig och kanske även för deltagarna obekant miljö.


Risken för vurpor ökar på halt underlag. Då ska även fordonets konstruktiva skydd beaktas och till exempel behovet av störtbåge för förarna eller andra skyddsförfaranden.