Lekplatser


En lekplats är barnets arbetsplats. Därför är det viktigt att förhållandena för lek är acceptabla och trygga för barnen.


Lekplatser och lekplatsutrustning är tjänster och föremål som underlyder lagen om konsumentsäkerhet. Enligt lag får användarna inte utsättas för fara. Lekplatsernas säkerhet är alltså en viktig sak. De som ansvarar för säkerheten är tillverkarna av lekplatsutrustning, lekplatsens upprätthållare och ägare. Deras ansvar befriar inte barnens vårdnadshavare från ansvar för barnens säkerhet och från övervakning.


I Finland finns över 11 000 allmänna lekplatser. Konsumentsäkerhetslagstiftningen omfattar kommunala lekplatser, likaså bl.a. lekplatser vid sjukhus och på enskilda bostadsbolags gårdsplaner och den enskilda lekplatsutrustningen på dessa.

 

Planeringen av lekplatser

Redan när lekplatser planeras bör säkerhetsaspekterna beaktas, bl.a.

 • lekplatsens placering med beaktande av övrig verksamhet i miljön (t.ex. bilvägar, vattendrag, närmotionsställen)
 • själva lekplatsutrustningens säkerhet och placeringen av utrustningen på lekplatsen
 • genomfartsvägars säkerhet
 • den eventuella belysningens tillräcklighet
 • möjlighet till service och underhåll etc.

 

Tillverkarnas ansvar för lekplatsutrustning

Tillverkarna av lekplatsutrustning ansvarar för att de tillverkade redskapen är säkra. Tillverkaren bör känna till de faror och risker redskapen kan medföra. Tillverkaren bör ta reda på vilka krav som gäller för redskapen och om eventuella ändringar i kraven. Redskapen skall tillverkas i enlighet med kraven och tillverkaren skall ge anvisningar både för montering och för underhåll. Samma principer bör även följas vid egen tillverkning av utrustning för lekplatser.

 

Upprätthållarens och ägarens ansvar

Upprätthållaren och ägaren bör se till att de lekredskap som anskaffas är trygga. Redan i anbudsbegäran är det skäl att hänvisa till att lekredskapen skall fylla kraven i säkerhetsstandarderna SFS-EN 1176 och SFS-EN 1177.


Redskapen bör monteras rätt och enligt tillverkarens anvisningar. Lekplatsens utrustning och dess byggnadstekniska säkerhet bör följas upp under hela brukstiden.


Servicen och underhållet av utrustningen skall vara tillräcklig och regelbunden inspektion skall ske bl.a. genom följande åtgärder:

 • Genom att granska och underhålla lekredskapet och dess delar enligt tillverkarens anvisningar under iakttagande av tillverkarens minimiintervall för granskning och service.
 • Genom att göra upp en gransknings- och serviceplan för varje lekplats och föra dagbok över granskningar och service av redskap. Fastän lekplatsredskapet vid monteringen uppfyller kraven, kan det bli farligt om det inte underhålls och granskas tillräckligt ofta. 
 • Genom att granska verkningarna av t.ex. vinterväder och eventuellt ofog regelbundet och reparera eventuella brister. 
 • Genom att om möjligt sköta om redskapen även vintertid, om de står till barnens förfogande då. T.ex. skall snö och is avlägsnas från avsatser och steg i klätterställningar. Lekplatsredskap kan också tas ur bruk till vintern och på det sättet undviks risker som beror på vintern.

 

Konstateras att ett redskap inte är säkert, skall barn och andra personer inte ha tillträde till redskapet. Detta förfarande används när ett redskap inte är färdigmonterat, när stötdämpande underlag ännu inte har lagts ut eller när det vid service eller granskning har konstaterats brister som ger upphov till fara.


Upprätthållaren skall följa med förändringar avseende kraven på redskap och vid behov vidta åtgärder för att göra redskapen trygga.

 

Konstruktionsmässiga krav på lekplatsutrustningen

Det finns europeiska standarder för säkerhetskrav gällande lekplatsutrustning. Kraven i standarderna har gjorts upp i samarbete med redskapstillverkare, övervakningsmyndigheter och konsumentskyddet. I bakgrunden till vissa tekniska krav kan finnas en olycka eller olyckstillbud.


De europeiska standarderna för lekplatsutrustningens säkerhet finns samlade i Finlands Standardiseringsförbunds (SFS) handbok nr 143, som kan beställas från SFS. Handboken kan t.ex. användas av redskapstillverkare, upprätthållare av lekplatser (kommuner och bostadsaktiebolag) samt övervakningsmyndigheter.


Krav som gäller lekplatsutrustning:

 • Konstruktionerna bör vara sådana att barnen inte kan strypas eller lämna i kläm med huvudet, kroppen, fötterna eller fingrarna när de leker.
 • För att förhindra att barnen faller ner bör lekplatsutrustning bl.a. ha tillräckligt höga och stadiga räcken.
 • Underlagen bör vara av stötdämpande material, i allmänhet sand eller s.k. säkerhetsunderlag, som kan minska skador vid fall.
 • Kring lekredskapen bör finnas tillräckligt med fritt utrymme och det får inte finnas t.ex. stenar eller rotstockar i närheten.

 

Lekplatsens allmänna säkerhet

Förutom de säkerhetsaspekter för lekplatsutrustning som nämns i standarderna, påverkas säkerheten bl.a. av följande faktorer:

 • placeringen av lekredskapen
 • placeringen av lekplatsens område i förhållande till övrig verksamhet (trafikleder och vattendrag)
 • inhägnad av området och möjlighet att förhindra att barn kommer ut från det inhägnade området
 • områdets vegetation (giftiga växter får inte finnas på området)

 

Dessutom bör det observeras att föremål som inte hör till området, t.ex. omonterade redskap, inte skall lagras på området.


Lekplatsen skall förses med staket, om det finns sådant i omgivningen som kan vara farligt för barn, t.ex. trafikleder och vattendrag.


Staketet bör vara:

 • Bör vara minst 120 cm högt. Höjden bör fortfarande vara tillräcklig också i vinterförhållanden.
 • Tillräckligt tätt och till konstruktionen sådant att det inte lockar till klättring. På insidan får det t.ex. inte finnas stödande delar som passar som klätterstöd.
 • Den nedre kanten bör vara ca 10 cm från marken, så att ett barn inte kan krypa under staketet.

 

Portens låsanordning bör vara sådan att barn inte får upp porten. Närmare anvisningar om byggande av staket och portar finns bl.a. i publikationen ”Säkerhetsplanering i dagvården” (STAKES och Social- och hälsovårdsministeriet).


En lekplats bör ha en identifieringstavla.


Säkerheten för lekplatsredskap som är avsedda för enskilda konsumenters gårdsplaner vid egnahem och sommarstugor fastställs enligt lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), enligt Statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011) och enligt standarderna för leksakers säkerhet. Säkerhets- och konstruktionskraven för dessa redskap är mindre stränga än för redskap som är avsedda för allmänna lekplatser. Därför bör dessa inte placeras på sådana platser, där slitaget är hårt t.ex. på allmänna lekplatser eller bostadsbolags gårdsplaner.


Detaljerade anvisningar för planeringen av lekplatser finns på RT-anvisningskortet ”RT 89-10749” Ulkoleikkipaikat (Utelekplatser).