Kamera- och annan fjärrövervakning

Vid säkerhetsövervakning använda allt oftare tekniska övervakningssystem, såsom kamera­övervakning. Vid användningen av tekniska metoder bör man komma ihåg att sköta säkerhets­frågorna på ett helhetsbetonat sätt.


Kameraövervakningen kan leda till en bedräglig säkerhetskänsla, varvid man drar ner på annan övervakning. Ett övervakningssystem upphäver ändå inte det ansvar för säkerheten som i konsumentsäkerhetslagstiftningen ålagts den som upprätthåller en tjänsten och inte heller föräldrarnas skyldighet att hålla uppsikt över sina barn.


Med kameraövervakning kan man komplettera annan övervakning av säkerheten. Den kan ändå aldrig ersätta en kunnig personal, som har kontinuerlig beredskap att snabbt ingripa vid eventuella risksituationer.


I det följande visas exempel på användningen av kameraövervakning för olika objekt:


Lekplatser

Kameraövervakning har planerats för vissa lekplatser för att förbättra lekplatsernas säkerhet. Med hjälp av kameror kan vem som helst på sin dator följa händelserna i en park dygnet runt.


Vetskapen om övervakningskamerorna kan motverka ofog och störande beteende. Kamerorna förhindrar likväl inte olyckor och undsätter inga skadade barn. På plats måste finnas en vuxen som genast kan ingripa i överraskande situationer och kalla på hjälp vid behov.


Tjänsteleverantören, i allmänhet kommunen när det gäller lekplats, ska på ett tillfredsställande sätt ta hand om säkerheten för tjänsterna, så att de inte förorsakar fara för användarna. Också vårdnads­havarna bär ansvar för sina barn oberoende av om det finns kameraövervakning på lekplatsen eller inte.


Simhallar och badanläggningar

I simhallarnas och badanläggningarnas bassängavdelningar används kameraövervakning allmänt. Badanläggningar har i åratal påmints om att övervakningen av bassängavdelningar inte enbart kan baseras på kameraövervakning. På platser där kundsäkerheten förutsätter att människor övervakas, exempelvis av badvakt, kan denna övervakning inte helt ersättas av kameraövervakning.


I simhallar och badanstalter ska finnas räddningskunnig personal, som kan reagera tillräckligt snabbt på risksituationer. Enbart det hjälper inte exempelvis en simmare som fått ett sjukdomsanfall att man i kontrollrummet märker att personen sjunker under ytan och att händelsen registreras på dator.


Kameraövervakningssystem är, trots sin avancerade teknik, också behäftade med väsentliga begränsningar. Beroende på kamerornas placering är bildområdet inte alltid riktigt heltäckande. Ofrånkomligen inträffar också avbrott i övervakningsrummet, då personalen i allmänhet också har andra uppgifter än att hålla öga på den bild som kamerorna förmedlar. Överlag är en person inte i stånd att till alla delar följa en sådan bild som förmedlas av flera kameror samtidigt. Vidare kan en apparatur nödvändigtvis inte användas på rätt sätt och den har inte alltid underhållits på ändamåls­enligt sätt.


Övriga objekt

De ovan framförda principerna bör tillämpas även vid andra objekt där övervakningskameror eller andra tekniska övervakningssystem tas i bruk. Objekt av det här slaget är exempelvis servicehus, där systemen används för att ordna säkerheten för äldre personer.


Det är skäl att beakta synpunkter som ansluter sig till fjärrövervakningen även då barn lämnas att sova ensamma med en radiotelefonliknande elektronisk barnvakt. Den elektroniska barnvakten förhindrar inte att en utomstående person tar med sig barnvagnen från gården eller riktar illdåd mot vagnen. Barnlarmet skyddar inte heller barnet för djur som kan hoppa upp i vagnen (katter, ekorrar, råttor) och skada barnet.


Integritetsskydd

Förutom de övervakade människornas omedelbara fysiska säkerhet ska man vid kameraövervakning alltid beakta faktorer som gäller integritetsskyddet. Ytterligare uppgifter gällande frågan om integritetsskydd vid kameraövervakning finns i broschyren Integritetsskydd vid kameraövervakning utgiven av Dataombudsmannens byrå.