Allmänna bollspelsområden

De allmänna bollspelsområdena utgör för alla, men framför allt för unga, tillgängliga områden för utövning av fritidssysselsättningar. Av den orsaken är det viktigt att förhållandena för utövning av fritidssyssel­sättningar på områdena är ordnade och säkra.


Konsument­säkerhets­lagstiftningen gäller förutom allmänna kommunala bollspelsområden också bl.a. bollspelsområden på gårdar till institut och bostadsaktiebolag och enskilda redskap på dessa, såsom fotbollsmål och korgbolls­ställningar. Enligt lagen får de inte medföra fara för användaren.

 


Huvudmannens eller ägarens säkerhetsansvar

Huvudman eller ägare bör sörja för att bollspelsområdet och där använda redskap är säkra. Bäst försäkrar sig huvudmän och ägare om säkerheten på de allmänna bollspelsområdena genom en fungerande egenövervakning. Med egenövervakning avses de åtgärder av huvudman och ägare, med vilka man planmässigt och organiserat sörjer för bollspelsområdenas och de därpå befintliga redskapens säkerhet.  Beträffande egenövervakningen finns ytterligare information här.


Säkerheten för de allmänna bollspelsområdena påverkas bl.a. av:

  • Placeringen av redskapen på området (t.ex. fotbollsmål bör inte placeras på lutande plan, som utgör att målet lättare stjälper).
  • Områdets läge i förhållande till andra funktioner (trafikleder och vattendrag).
  • Områdets lämplighet för den avsedda användningen (inga stenar, gropar och stubbar o.s.v.).


Det är att rekommendera att bollspelsområden förses med informationstavla.


De använda redskapens säkerhet

Vid anskaffning av redskap, såsom fotbollsmål och korgbollsställningar, för användning på allmänna bollspelsplaner, bör man sörja för att redskapen är säkra och lämpar sig för sin användning. Redskapen ska monteras rätt och enligt av tillverkaren givna instruktioner. Det gäller att sörja för redskapens konstruktionsmässiga säkerhet under hela den tid redskapen är i användning.


En tillräcklig service och ett fullgott underhåll samt en regelbunden kontroll ska också skötas om bl.a. genom följande, i egenövervakningen ingående, åtaganden:

  • För de allmänna spelplansområdena upprättas en inspektions- och serviceplan och över inspektioner och service av redskap förs bok.
  • Redskapen och deras delar kontrolleras och underhålls enligt tillverkarens anvisningar och med beaktande av gransknings- och serviceintervallen.
  • Konsekvenserna av eventuell skadegörelse granskas regelbundet och förekommande brister avhjälps.
  • En säker kort- och långtidsförvaring av redskapen ordnas (under förvaringen bör en otillåten användning av redskapen förhindras t.ex. genom att man låser fotbollsmålen till varandra).


Ansvariga för säkerheten för redskap avsedda för användning på allmänna bollspelsområden är tillverkaren, importören och försäljarna. De måste känna till de faror och risker som hänför sig till redskapen. Tillverkare, importör och försäljare bör ta reda på vilka fordringar som gäller för redskapen och eventuella ändringar som inträffat beträffande dessa. Redskapen bör tillverkas enligt fordringarna och tillverkaren ska ge anvisningar till såväl montörer som huvudmän för redskapen. Också vid framställning av redskap av egen tillverkning ska samma säkerhetsprinciper följas.