Säkerhetskrav på tjänster

Tjänster ska vara trygga. Egenskaper och märkningar som är viktiga för säkerheten varierar enligt produktgrupp. På dessa sidor hittar du information om krav, standarder och märkningar som gäller olika tjänster. Om vissa produkter och tjänster har vi avfattat särskilda övervakningsanvisningar. 

 

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) tillämpas på sådana produkter och tjänster för konsumenter vilkas säkerhet inte regleras separat i annan lagstiftning. Enligt lagen ankommer ansvaret för säkerheten av varor och tjänster på verksamhetsutövaren. Produkter och tjänster får inte orsaka fara för människornas hälsa eller egendom (10 §) och verksamhetsutövaren ska alltid lämna de uppgifter som behövs för att använda produkterna och tjänsterna säkert (9 §). Mer ingående krav på uppgifterna om produkter meddelas i statsrådets förordning (613/2004, 3 §, 4 §).

 

Tukes är inte behörig myndighet i frågor som gäller konsumentskyddet, utan instruktioner och hjälp med förlikningen i sådana frågor ges av konsumentrådgivarna. Tukes behandlar inte heller enskilda tvistemål och ger inga utlåtanden om dem.

 

Exempel på servicetyper och produktgrupper och behöriga myndigheter gällande dem finns i avsnittet Kuka valvoo mitäkin (på finska). Servicetyper och produktgrupper som ingår i Tukes behörighet finns i navigeringspanelen till vänster på sidan.