Farliga tjänsten

Om en tjänst visar sig vara farlig


Om en tjänst visar sig vara farlig, är verksamhetsutövaren skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om den farliga tjänsten och om de åtgärder som redan vidtagits av denna anledning.


Om verksamhetsutövaren får reda på att en tjänst som saluförs kan innebära fara för konsumenterna eller för personer som berörs av tjänsterna, så att deras hälsa eller egendom är i fara, måste anmälan genast gå till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den som bedriver verksamheten skall samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits i anledning av faran. Verksamhetsutövaren är skyldig att samarbeta med myndigheten för att avvärja faran (enligt 8 § i lagen om konsumentsäkerhet 920/2011).


Om det i samband med utförandet av en konsumenttjänst inträffar en allvarlig olycka, måste verksamhetsutövaren omedelbart vidta räddningsåtgärder och skall också larma hjälp (telefon till numret 112: räddningsverk och polis).


När en verksamhetsutövare gör en riskbedömning av sin tjänst, skall åtgärderna för återställandet av konsumenternas säkerhet prioriteras över kostnaderna. De myndigheter som har hand om säkerhetstillsynen gör naturligtvis samma prioritering.


När verksamhetsutövaren efter att ha obserververats ett faromoment, omedelbart och på eget initiativ samarbetar med myndigheterna, ger detta arbetssätt konsumenterna ett intryck av ett företag som bär sitt ansvar.