Tillverkning

 

Tillverkningen sker enligt granskade och godkända ritningar och med tillämpning av ändamålsenliga tekniker och metoder. Tillverkningen omfattar tillverkning av tryckbärande anordningar och deras delar i mekaniska verkstäder och produktionsanläggningar samt installationsarbeten på platsen, anslutning av de tryckbärande anordningarna och bedömning av aggregatet. Slutresultatet av tillverkningen är en CE-märkt tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden eller överlåts till beställaren (den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare). I vissa fall kan CE-märkningen ersättas av s.k. god teknisk praxis. Vid leveransen skall den tryckbärande anordningen eller aggregatet åtföljas av bruksanvisning, försäkran om överensstämmelser och andra dokument som man kommit överens om vid beställningen.

 

Besiktningsorganet (det anmälda organet) eller tillverkaren bedömer den tryckbärande anordningen och aggregatet enligt den modul som skall tillämpas.

 

Den ansvariga tillverkaren ansvarar för att den tryckbärande anordningen eller aggregatet överensstämmer med kraven. Den ansvariga tillverkaren är en individ eller en organisation som ansvarar för konstruktionen, tillverkningen, testningen, besiktningen och vid behov installationen av den tryckbärande anordningen eller aggregatet. Tillverkaren kan på eget ansvar låta utföra en eller flera av de ovannämnda uppgifterna som underleverans.

 

Tukes sköter marknadsövervakningen av tillverkningen av tryckbärande anordningar.

 

Annanstans på nätet