Konstruktion

 

Konstruktionen börjar med ett behov av att anskaffa en tryckbärande anordning. På konstruktionen ställs allmänna och detaljerade krav utifrån författningar om och standarder för tryckbärande anordningar. Dessutom kan det i vissa branscher finnas etablerade krav på tryckbärande anordningar, och dessa skall följas vid konstruktionen. Tryckbärande anordningar inom industrin är ofta aggregat som byggs på platsen i industrianläggningen eller någon annan fastighet, och beställaren ställer i allmänhet särskilda krav på de tryckbärande anordningarna i dessa. På basis av uppgifterna om den enskilda leveransen görs en riskutredning för den tryckbärande anordningen och aggregatet, och de väsentliga säkerhetskrav som skall tillämpas vid konstruktionen och tillverkningen bestäms utifrån dessa. Slutresultatet av konstruktionsskedet är teknisk dokumentation över den tryckbärande anordningen.

 

Beroende på bedömningsförfarandena (modulerna) i författningarna om tryckbärande anordningar skall de tekniska konstruktionsdokumenten granskas antingen av tillverkaren eller av ett besiktningsorgan (anmält organ).

 

Tukes sköter marknadsövervakningen av konstruktionen av tryckbärande anordningar.

 

Annanstans på nätet