Fastighets- och småhuspannor

 

Pannor, varmvattenberedare och hydropresser i fastigheters och småhus uppvärmningssystem är typiska tryckbärande anordningar som används av konsumenter. Här benämns de småhuspannor. De här anordningarnas tryck, volym och effekt är så låga att några obligatoriska besiktningar efter ibruktagandet i allmänhet inte krävs. Därför faller underhållet på ägarens ansvar.

 

I Finland finns det en miljon egnahemshus, av vilka 265 000 har oljeeldning. Oljeeldningens andel av uppvärmningsenergibehovet i landets hela byggnadsbestånd är 23 %. Ett typiskt oljeeldningssystem i ett småhus består av varmvattenpanna, oljebrännare och oljecistern jämte rörsystem och tillbehör.

 

Annanstans på nätet