Konstruktion, tillverkning och försäljning


Konstruktionskraven bestäms utifrån författningarna om tryckbärande anordningar och därtill hörande standarder. Tryckbärande anordningar för konsumenter är i allmänhet serietillverkade. Slutresultatet av konstruktionsplaneringen är tekniska dokument, på basis av vilka de tryckbärande anordningarna för konsumenter tillverkas.


Beroende på bedömningsförfarandena (modulerna) i författningarna om tryckbärande anordningar skall de tekniska konstruktionsdokumenten enligt vilka de tryckbärande anordningarna tillverkas granskas av antingen tillverkaren eller ett besiktningsorgan. Anordningarna kan också vara tillverkade enligt s.k. god teknisk praxis.


Tillverkningen sker i enlighet med granskade och godkända ritningar och slutresultatet är en CE-märkt tryckbärande anordning för konsumenter. Anordningar som tillverkats enligt god teknisk praxis får inte CE-märkas. Tryckbärande anordningar för konsumenter skall åtföljas av bruksanvisning och vid behov försäkran om överensstämmelse. Tillräckliga märkningar på finska och svenska anger att produkten är säker och varnar för felaktig användning.


Tryckbärande anordningar för konsumenter övergår till konsumenterna via detaljhandeln.


Den ansvariga tillverkaren ansvarar för att tryckbärande anordningar eller aggregat för konsumenter överensstämmer med kraven. Ansvarig tillverkare är en individ eller en organisation som ansvarar för konstruktion, tillverkning, testning och granskning av den tryckbärande anordningen eller aggregatet. Tillverkaren kan låta utföra en eller flera av de ovannämnda uppgifterna som underleverans, men bär själv ansvaret för underleveransen.


Ett besiktningsorgan är en organisation som konstaterats behörig och som utför besiktningar och bedömningar i samband med konstruktion, tillverkning och drift av tryckbärande anordningar.  Anmälda organ och certifieringsorgan utför granskningar i samband med bedömningen av konstruktionen, tillverkningen och aggregatet.


Importören eller försäljaren är importör av tryckbärande anordningar för konsumenter i Finland. Vid sin marknadsövervakning kan Tukes vid behov vända sig till importören eller försäljaren om man upptäcker försummelser av de skyldigheter som med stöd av lagen om tryckbärande anordningar ankommer på tillverkaren.

 

Annanstans på nätet