Drift, service och urbruktagande

 

Till säker drift av tryckbärande anordningar hör regelbunden granskning och service samt vid behov reparation. Ägarna till andningsapparater skall se till att dykarflaskorna genomgår periodisk besiktning.

 

Konsumenten ansvarar i egenskap av ägare för driften och underhållet av den tryckbärande anordningen och för besiktningar i samband med driften.

 

Andningsapparater fylls på särskilda påfyllningsplatser. Ägaren skall be ett besiktningsorgan bedöma påfyllningsplatsen innan utrustningen tas i bruk och med minst sex års intervaller efter detta.

 

Vid anskaffning och användning av påfyllningskompressor för dykflaskor skall följande säkerhetskrav beaktas:

  • Den luft som påfyllningskompressorn ger skall uppfylla fordringarna för andningsluft. I standardarden SFS-EN 12021 har kvaliteten för tryckluft avsedd för andningsutrustning fastställts. Renhetskraven för den luft som påfyllningskompressorn vid blandgasdykning ger är ännu betydligt hårdare.
  • Fyllningstrycket för flaskorna får inte överskridas. Efter att flaskorna fyllts skall deras tryck kontrolleras och funktionen för kompressorns tryckkontakt skalltestas regelbundet.
  • Kompressorns start- och stoppknapp samt nödstoppsknappen skall fungera klanderfritt.
  • Påfyllningsslangen mellan påfyllningskompressorn och flaskorna samt kontaktdonens skick skall kontrolleras regelbundet. Slitna och skadade slangar och kontaktdon skall bytas ut.
  • Påfyllningskompressorn skall vara försedd med bruks- och underhållsanvisningar. Vidare skall för användarna finnas en kort säkerhetsguide för problemsituationer.
  • Underhållsdagbok skall hållas över påfyllningskompressorns underhåll.

 

Flaskorna får fyllas endast av kompetenta flaskfyllare. De skall kunna använda påfyllningskompressorn och tillhörande apparater. Med genomgången gasblandnings- eller GAS BLENDER-kurs enligt dykarutbildningssystemet kan fyllarkompetens för påfyllningskompressor för blandgasdykning ådagaläggas.

 

I lagstiftningen för tryckapparater förutsätts att en kontrollinstans kontrollerar påfyllningsplatsen före ibruktagandet och därefter minst med sex års mellanrum. Detta granskningskrav gäller också för kompressorer för hobbyrelaterad dykning och för mobila kompressorer. I den kontroll av påfyllningsplatsen som kontrollinstansen gör ingår också en kontroll av påfyllarnas kompetens. Innehavare av påfyllningskompressor - t.ex. dykklubb - skall sköta om att granskningarna blir gjorda.   

 

Periodiska besiktningar av andningsapparaternas flaskor görs på särskilda besiktningsplatser.

 

Tukes sköter i egenskap av tillsynsmyndighet driftsövervakningen och olycksutredningarna.

 

Urbruktagande innebär att en tryckbärande anordning för konsumenter skrotas och driften under tryck upphör.

 

Annanstans på nätet