Mätningar i torghandeln

 

I torghandeln mäts mängden produkter för fastställande av pris till exempel med vågar, kappor eller cylindermått. För mätning av en produktmängd för att fastställa priset ska man använda endast sådana mätinstrument som uppfyller kraven i lagen om mätinstrument. På detta sätt säkerställs att mätningarna görs på ett tillförlitligt och uppriktigt sätt.

Vågarna som används vid torghandel ska genomgå verifiering (tidigare term 'justering') regelbundet med tre års intervall.

 

Försäljning av fasta produkter enligt volym

Till skillnad från den normala handeln får man i torghandel använda volymmått för att mäta mängden fasta produkter, t.ex. kappor för potatis eller cylindermått för bär. I torghandel får man sälja fasta produkter i början av produktionskedjan, såsom rotfrukter och bär, enligt volym. Undantaget gäller dock inte industriella produkter, t.ex. sötsaker, varför det är förbjudet att sälja industriella produkter enligt volym i torghandeln. Torgförsäljning enligt volym har långa anor, trots att detta mätningssätt är mycket mindre noggrant än att väga produkten på våg.

 

Askar som används vid försäljning av bär är inte mått enligt lagen om mätinstrument, om de saknar märkningar som visar överensstämmelse med kraven. Om bär förpackas i askar före försäljning, ska mängden bär vid förpackningen mätas med ett lagenligt mått, t.ex. ett cylindermått eller en våg.

 

Mätinstrument avsedda för handel känns igen på märkningarna

 

Våg

En våg som är avsedd för handel ska uppfylla kraven i lagstiftningen och ha en försäkran som tillverkaren avgett om detta. En godkänd våg ska vara märkt i enlighet med bild 1.

 

Märkningen som påvisar vågarnas överensstämmelse med kraven innehåller en CE-märkning med de två sista siffrorna i tillverkningsåret ('07' på bilden) och det anmälda organets identifikationsnummer ('0000' på bilden) samt bokstaven M i svart på grön botten. Om någon av dessa saknas, uppfyller vågen inte kraven i EU:s vågdirektiv.

 

Bild 1. Märkeskombination som anger vågens överensstämmelse med kraven.

 

Gamla vågar som är försedda med VJ-godkännanden kan fortfarande användas, om de är i skick och deras verifieringar (justeringar) har skötts om på behörigt sätt under användningstiden. När tre år har gått från det tillverkningsår som anges på vågen ska vågen verifieras. Verifieringen utförs av ett av Tukes godkänt besiktningsorgan.

 

En verifierad våg har ett verifieringsmärke enligt bild 2 av vilket framgår årtalet och månaden för mätinstrumentets senaste verifiering.

 

 

Bild 2. Märke som anger utförd verifiering.
I detta exempel har verifieringen utförts i januari 2012.

Bild 3. Finskt förseglingsmärke.

 


Märkningen förekommer på alla mätinstrument efter verifiering under användningstiden.

 

I samband med verifieringen kan man med en försegling (bild 3) försluta de ställen på mätinstrumentet som inte får ändras efter verifieringen. Till exempel förseglas ställen från vilka man kan ändra på utslaget och på så sätt påverka mätresultatet. Om förseglingen är bruten är verifieringen inte längre giltig.

 

Utöver verifieringsmärket kan man på mätinstrumentet fästa en informationsdekal som anger tidpunkten för nästa verifiering (bild 4).Bild 4. Märkning som anger tidpunkten för nästa verifiering.
I detta exempel ska verifieringen utföras senast i april 2012
.

 

Cylindermått

På ett godkänt cylindermått finns utöver volymmärkningen en verifieringsmärkning enligt bild 5 – eller en märkning enligt bild 6 som anger att mätinstrumentet uppfyller kraven i EU:s mätinstrumentdirektiv (MID). Märkningen om överensstämmelse med kraven består av ett CE-märke, en metrologisk tilläggsmärkning (M), de två sista siffrorna i årtalet för märkningens anbringande (t.ex. 07) och identifikationsnumret för det anmälda organet (t.ex. 0000).

 

 

 

 

 

Bild 5. Verifieringsmärke
för fast mått.

Bild 6. Märke som anger överensstämmelse med kraven i MID.

 

Cylindermått behöver inte verifieras under användningstiden, om måttet och dess märkningar hålls i skick.


Kappor

En godkänd kappe har utöver volymmärkningen en verifieringsmärkning enligt bild 5. Kappor behöver inte verifieras under användningstiden, om kappen och dess märkningar hålls i skick.