Vattenmätare

Vattenmätare som används i fakturering ska antingen ha beviljats typgodkännande av ett besiktningsorgan eller vara försett med ett bevis på att vattenmätaren uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet (MID). Kravet gäller också lägenhetsspecifika vattenmätare i bostadsaktiebolag om faktureringen endast baserar sig på utslag (siffror) från dessa mätare. Lagen om mätinstrument förutsätter att faktureraren ansvarar för mätinstrumentens tillförlitlighet under hela driftstiden. Ansvaret för vattenmätarens överensstämmelse med kraven beror inte på vem som äger dem.

 

Vattenmätare behöver inte ha typgodkännande eller försäkran om överensstämmelse om faktureringen inte beror på mätresultatet (t.ex. avgift enligt bostadsytan eller antalet boende eller en fast avgift).

 

Installering av lägenhetsspecifika vattenmätare regleras i Finlands byggbestämmelsesamling D1.

 

Installering av vattenmätare

Att vattenmätarna fungerar tillförlitligt beror i stor mån på att de installerats korrekt. Mätartillverkarnas anvisningar bl.a. om mätarens läge samt installering av de räta rörsträckorna runt mätaren och eventuella ventiler som förhindrar bakströmning ska ovillkorligen iakttas. Annars kan det inte anses att mätaren installerats korrekt och att den i detta avseende uppfyller kraven enligt lagen om mätinstrument.

 

Beteckningarna på mätarens visarfönster (mätvärdesvisare) uppger de tillåtna installationslägen för mätaren. Beteckningen "H" avser  installation i ett horisontalt rör med visarfönstret uppåt. Beteckningen "V" tillåter installation i ett horisontalt rör med visarfönstret i sidled eller installation i ett vertikalt rör. Beteckningarna "H" eller "V" tillåter inte installation av mätaren med visarfönstret nedåt eller i ett snett rör (standarden SFS-EN 14154-2:2005). De tillåtna installationslägen beskrivs i typgodkännandeintyget och/eller tillverkarens anvisning.

 

Märkningar på vattenmätare

Tillverkaren av vattenmätare som är förenliga med MID ger vattenmätarna en försäkran om överensstämmelse, i vilken tillverkaren försäkrar att vattenmätaren uppfyller kraven enligt MID. Detta framgår av CE-märkningen och kompletterande märkningar på vattenmätaren enligt bild 1.

 

 

 

Bild 1. Exempel på CE-märkning enligt MID. Bokstaven M och årtalet anger när instrumentet är tillverkat. Talet med fyra siffror till höger är koden för det anmälda organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelsen.

 

En typgodkänd vattenmätare identifieras av symbolen för EG-typgodkännande enligt bild 2. Symbolen är en stiliserad version av bokstaven epsilon med koden för det land som godkänt instrumentet och de två sista siffrorna i det årtal då instrumentet godkändes (t.ex. D 89) samt koden för godkännandet (t.ex. 6.131.39). Nya EG-typgodkännanden har inte beviljats efter att tillämpningen av MID började 30.10.2006. EG-typgodkännanden kan gälla högst till 30.10.2016.

 

Bild 2. Exempel på EG-typgodkännande.

 

 

Vattenmätare kan också ha nationella typgodkännanden som beviljats före 30.10.2006. Ett nationellt typgodkännande har formen VJ.E.XX.YY, där XX är ett löpande nummer och YY året då typgodkännandet beviljades. Typgodkännandet ska vara i kraft när mätaren installeras. Beviljade typgodkännanden kan gälla högst till 30.10.2016.