Mätning av förbrukning

Med mätning av förbrukning avses mätning av förbrukning av el, gas, värme eller vatten. När förbrukningsmätarens mätresultat används som grund för det pris som betalas för elenergi, vattenförbrukning, värmeenergi eller gasförbrukning ska kraven i lagen om mätinstrument beaktas när förbrukningsmätare anskaffas och används.

 

Ett särskilt drag hos förbrukningsmätare är att riktigheten av en enskild kunds fakturering vanligen avgörs av en enda mätares tillförlitlighet. Därför är det viktigt att man ser till att hela mätarbeståndet är i skick. Verksamhetsutövaren, dvs. fakturerande elverk, vattentjänstverk, värmeenergiverk eller gasverk som använder mätresultatet som grund för faktureringen ansvarar för mätarnas funktion. Ansvaret beror inte på vem som äger själva mätaren. Det fakturerande verket ansvarar för att det använda mätinstrumentet lämpar sig för sitt avsedda ändamål och användningsmiljön, fungerar tillförlitligt fortlöpande och att dess användning uppfyller kraven i lagen om mätinstrument.

 

Kraven gäller också lägenhetsspecifika mätare när faktureringen baserar sig på mätarnas mätresultat.