Utsläppande på marknaden och ibruktagning

 

Ett mätsystem för flytande bränslen som tas i bruk ska antingen ha ett

  • gällande nationellt typgodkännande och justering eller
  • en försäkran om överensstämmelse med kraven enligt MID.

 

Nationellt typgodkännande och justering

Ett nationellt typgodkännande har beviljats mätinstrumentet före 30.10.2006. Koden för typgodkännandemärkning av vätskemätare avsedda för andra vätskor än vatten är VJ.A.XX.YY och för vätskemätningsanordningar VJ.D.XX.YY, där XX är ett löpnummer och YY är de två sista siffrorna i beviljandeåret. Ett nationellt typgodkännande är i kraft i 10 år från beviljandedatumet, dock högst fram till 30.10.2016.

 

Ett mätinstrument med giltig justering kan man identifiera genom en märkning enligt figur 1. Figur 2 visar det finländska förseglingsmärket.

 

 

Figur 1. Märke som anger utförd justering. I detta exempel gjordes justeringen i januari 2012.

 

 

 


Figur 2.
Finländskt förseglingsmärke.

 

 

Försäkran om överensstämmelse enligt MID

Mätinstrumentdirektivet ställer väsentliga krav på hela mätsystem för flytande bränslen, vilket innefattar alla delar av anordningen som är väsentliga för mätningens genomförande. Vid bedömningen av överensstämmelse med kraven ska man, efter tillverkarens eget val, använda något av de i direktivet beskrivna förfarandena. Försäkran om överensstämmelse som tillverkaren lämnar omfattar hela systemet. Förutom försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren fästa en märkning enligt figur 3 på mätsystemet. Information om anmälda kontrollorgan finns att hämta i informationssystemet Nando, som upprätthålls av Europeiska kommissionen.

 

 

 

Figur 3. Exempel på CE-märkning enligt MID. Bokstaven M och årtalet anger tidpunkten då apparaten tillverkades. Det fyrsiffriga talet till höger är en kod för det anmälda organet som har deltagit i bedömningen av apparatens överensstämmelse med kraven.

 

En vanlig bränslestationspump innehåller ofta flera mätare. Tillverkaren kan då avgöra om bränslestationspumpen ska förses med en märkning enligt MID som omfattar samtliga mätare, eller om man på bränslestationspumpen ska fästa en separat märkning för varje mätare. Detaljerade anvisningar om olika märkningssätt och information som ska medfölja systemet finns i WELMEC:s anvisning 10.5 ”Guide for Common Application of Marking of Fuel Dispensers”.

 

Genom att fästa en CE-märkning på produkten försäkrar tillverkaren att produkten överensstämmer med samtliga krav i direktivet avseende CE-märkning av produkten. Tillverkaren ska känna till alla krav som gäller för utrustningen. I försäkran om överensstämmelse anges detaljerat vilka direktiv och standarder utrustningen överensstämmer med. 

                                                         

Mätning av flytande bränslen och OIML R 117-1

För påvisande att väsentliga krav i MID uppfylls kan tillverkaren använda sig av förenhetligade (harmoniserade) standarder eller OIML:s normerande dokument. Det normerande dokument som gäller för mätsystem för flytande bränslen är OIML:s rekommendation R 117-1 (2007). WELMEC (European cooperation in legal metrology) har i anvisningen WELMEC Guide 8.15  ”Measuring systems for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water - Cross Reference Table 2004/22/EC vs. OIML R 117-1 - 2007” publicerat en motsvarighetstabell, som innehåller väsentliga krav enligt MID och motsvarande punkter i OIML:s rekommendation.

 

Annanstans på webben