Anslutning av mätsystem till tilläggsutrustning med nationellt typgodkännande

 

Ett nationellt typgodkännande kan ha beviljats separat för en mätare för flytande bränslen och för systemets tilläggsutrustning, såsom en självbetjäningsautomat eller en utrustning för bestämning av pris och volym. En av tillverkaren lämnad försäkran om överensstämmelse omfattar hela mätsystemet med tilläggsutrustning.

 

Om man på en bränslestation installerar nya bränslestationspumpar som uppfyller kraven i MID, kan tilläggsutrustning med nationellt typgodkännande anslutas till system som uppfyller kraven i MID, om hela utrustningen fungerar tillförlitligt och delutrustningen till väsentliga delar uppfyller kraven i MID. På motsvarande sätt får tilläggsutrustning som uppfyller kraven i MID anslutas till en bränslestationspump med nationellt typgodkännande. Tillverkare av installerad utrustning svarar för utrustningarnas kompatibilitet enligt WELMEC:s anvisning 8.8Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments”.

 

Annanstans på webben