Krav på mätsystem för flytande bränslen

 

Mätsystem avsedda för distribution av flytande bränslen, som används för prissättning, ska uppfylla vissa krav som har fastställts för konstruktionen och prestandan. Dessa krav avser hela mätsystemet.

 

Efter ibruktagning övervakas tillförlitligheten hos mätsystem för flytande bränslen genom periodisk justering av vätskemätarna.

 

Förutom lagen om mätinstrument (707/2011) finns krav på tillverkning, utsläppande på marknaden och ibruktagning av mätsystem för flytande bränslen i statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument (211/2012), vars krav motsvarar kraven i mätinstrumentdirektivet MID (2004/22/EG). Grundläggande krav på mätsystem för flytande bränslen finns fastställda i bilaga MI-005 och övriga grundläggande krav anges i bilaga I.

 

Ett mätsystem är ett system som omfattar själva mätaren plus alla anordningar som behövs för verifiering av mätresultatets riktighet eller är avsedda att underlätta mätningen.

 

En bränslestationspump är ett mätsystem avsett för påfyllning av bränsle i motorfordon, småbåtar och mindre luftfarkoster.

 

Ett självbetjäningssystem ger kunden möjlighet att använda ett mätsystem för anskaffning av vätska för eget bruk.

 

En självbetjäningsapparat är en särskild apparat som ingår i ett självbetjäningssystem och gör det möjligt för ett mätsystem att fungera i sjävbetjäningssystemet.

 

En försäkran om överensstämmelse är en skriftlig försäkran om att mätinstrumentet uppfyller kraven som har fastställts i mätinstrumentdirektivet.

 

Vid justering av mätinstrument gör man en bedömning av mätinstrumentets överensstämmelse med kraven på ett sätt som kan styrkas. På ett ibrukvarande mätinstrument görs justeringen med regelbundna intervaller efter ibruktagningen. På detta sätt säkerställs en tillförlitlig funktion hos mätinstrumentet under användning.

 

Andra bestämmelser i ämnet hittar man i lagen om mätinstrument (707/2011) och i statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument (211/2012).

 

Annanstans på webben