Mätinstrumentens överensstämmelse med kraven

Planering och tillverkning

Kraven på planering och tillverkning av mätinstrument består av specifika bestämmelser och standarder samt rekommendationer som motsvarar standarder. Lagen kräver att mätinstrumenten är lämpliga för sitt ändamål och verifierade.

 

Kraven på mätinstrumentens konstruktion och märkning ska beaktas redan vid planeringen. Felaktiga lösningar kan undvikas genom samarbete mellan Tukes och besiktningsorganen. Tukes har tillsyn över tillverkare och informerar om kraven. Tillverkaren och underleverantörerna framställer den planerade produkten.

 

Tillverkaren är ansvarig för att produkten överensstämmer med kraven. Besiktningsorganen kan beroende på specifika bestämmelser utföra en typkontroll av mätinstrumentet och verifiera det eller godkänna tillverkarens förfaranden för kvalitetssäkring.

 

Utsläppande på marknaden

En viktig aspekt av utsläppandet är lämplighetsbedömningen. Aktörerna i olika handelsled måste ha kunskap om mätinstrumenten som de säljer.

 

Tillverkare, importörer, parti- och detaljhandlare kan släppa ut mätinstrument på marknaden.

 

Inköp, ibruktagande och användning

Verksamhetsutövare som använder mätresultat är ansvariga för att mätinstrumentet är lämpligt och överensstämmer med kraven. Dessutom ansvarar verksamhetsutövaren för regelbunden övervakning av användningen och verifiering av mätinstrumentets tillförlitlighet.

 

Om mätinstrumentets försegling bryts vid service måste instrumentet verifieras innan det börjar användas igen ifall servicefirman saknar förseglingsrätt som godkänts av Tukes.

 

EU reglerar inte övervakningen av mätinstrument under användningstiden, detta sker nationellt.

 

Förändring av mätinstrumentets placeringsort

Mätinstrumentet flyttas kanske till en annan ort. Detta kan leda till att besiktningsorganet behöver vidta åtgärder om man t.ex. måste bryta förseglingen i samband med förändringen eller om den nya placeringsortens g-värde avviker från det tidigare.

 

Besiktningsorgan

Tukes godkänner de besiktningsorgan som verifierar mätinstrument under användningstiden. Förbrukningsmätare – mätning av vatten, elenergi, gas och värmeenergi – kan enligt lagen verifieras genom förfaranden som godkänts av besiktningsorganet. 

 

Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över användningen av mätinstrument är en uppgift för Tukes och regionförvaltningsmyndigheterna. Marknadstillsynen utövas av Tukes.

 

Annanstans på nätet

 

  • OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • WELMEC (European Cooperation of Legal Metrology)