WELMEC

WELMEC (European co-operation in legal metrology) är det europeiska samarbetsorganet för legal metrologi. Medlemmar är nationella myndigheter som företräder legal metrologi i EU- och EFTA-länderna.

 

WELMEC ska utveckla och harmonisera europeiska myndigheters och behöriga organs verksamhet och tolkningar inom legal metrologi samt främja informationsdelning mellan parterna och andra intressenter. Dessutom ger WELMEC råd till Europeiska kommissionen och rådet om hur mätinstrumentdirektivet (MID) kan utvecklas. WELMEC utarbetar bl.a. anvisningar för harmoniserad tillämpning av direktiv inom legal metrologi. 

 

WELMEC:s beslutande organ är en kommitté med företrädare för dess medlemsstater och associerade medlemsstater samt observatörer från EA, OIML och andra regionala organisationer som är intresserade av legal metrologi. Anvisningarna bereds i WELMEC:s arbetsgrupper, som sammanträder vid behov.

Annanstans på nätet