OIML

OIML (International Organisation of Legal Metrology) är en mellanstatlig internationell organisation för legal metrologi. OIML grundades 1955 och arbetar utifrån meterkonventionen och i samarbete med BIPM (Bureau International des Poids et Mesures/Internationella byrån för mått och vikt) för internationell harmonisering av legal metrologi. 

 

OIML utarbetar och publicerar internationella rekommendationer som har fått karaktären av standarder utifrån vilka medlemmarna kan utforma den nationella lagstiftningen för olika mätinstrument. De tekniska kraven i  utkastet till mätinstrumentdirektivet (MID) överensstämmer till största delen med OIML:s rekommendationer.

 

Huvudpunkter i OIML:s rekommendationer:

 

  • tillämpningsområde, tillämpning och terminologi
  • metrologiska krav
  • tekniska krav
  • metoder och instrument för provning och påvisning av överensstämmelse med kraven
  • provrapporternas utformning.

 

Tekniska kommittéer eller underkommittéer som består av företrädare för OIML:s medlemsländer utarbetar utkast till OIML:s rekommendationer och dokument. Medlemsländernas (59 st.) och observatörsländernas (56 st.) utsedda företrädare kan delta i de tekniska kommittéernas arbete, men endast ordinarie medlemsländer har rösträtt. Dessutom deltar vissa internationella och regionala organisationer i arbetet som rådgivande parter. Samarbetsavtal har ingåtts mellan OIML och olika institutioner (t.ex. ISO och IEC) i syfte att undvika motstridiga krav. Därmed kan tillverkare och användare av mätinstrument samt provlaboratorier använda OIML:s och andra institutioners publikationer samtidigt.

Annanstans på nätet