Kylanläggningsaffärer

Handläggning av behörighetsintyg och verksamhetsanmälningar tar för tillfället cirka 30 dagar.

 

Innan verksamheten inleds ska verksamhetsutövaren till Tukes göra en verksamhetsanmälan om kylanläggningsaffär och säkerställa att företaget har en ansvarig person och en montör / montörer som uppfyller behörighetskraven enligt förordningen (766/2016).

 

Obs! Ett kylanläggningsaffärsintyg kan inte beviljas om verksamhetsutövaren inte har en ansvarig person och en montör / montörer som uppfyller behörighetskraven enligt förordningen (766/2016). Om den ansvariga personen utför arbeten för montör ska hen också uppfylla behörighetskraven för montör.

 

Personbehörigheter


1. Att ansöka om personbehörigheter. För varje sökande ska fyllas i en egen, separat ansökan om behörighetsintyg.

 

Den ansvariga personen fogar till ansökan

  • ett intyg om utbildning inom kylbranschen (beviljat av examensnämnden eller läroanstalten)
  • en redogörelse om utbildning (arbetsintygen eller en sammanställning av CV-typ)

Behörighetskraven för ansvarig person

 

Montören fogar till ansökan

  • ett intyg om utbildning inom kylbranschen (beviljat av examensnämnden eller läroverket)

Behörighetskraven för montör


2. Beviljande av personbehörighet 

Till sökanden skickas ett behörighetsintyg och personen införs i behörighetsregistret.

 

Verksamhetsanmälan om kylanläggningsaffär (kan skickas tillsammans med ansökningar om behörighetsintyg)

 

1. Att skicka en verksamhetsanmälan. Verksamhetsutövaren skickar till Tukes en verksamhetsanmälan i vilken finns 

  • uppgifterna om den ansvariga personen
  • uppgifterna om installations-, service- och underhållspersonal (vid behov i en separat bilaga)

Som bilagor 

  • ett handelsregisterutdrag eller annat motsvarande registerutdrag
  • en förteckning över arbetsredskap  


2. Godkännande av kylanläggningsaffär

Tukes bekräftar anmälan genom att skicka ett kylanläggningsaffärsintyg och inför uppgifterna om kylanläggningsaffären i registret över verksamhetsutövare.


Verksamhetsutövaren kan vara tvungen att göra en verksamhetsanmälan också på grund av något annat författningsområde, t.ex. med anledning av elentreprenörsverksamhet.

 

Ändringar och upphörande av verksamhet

Verksamhetsutövaren ska lämna in en ny anmälan senast inom tre månader efter att den ansvariga personen har bytts ut eller verksamheten i övrigt har förändrats i väsentlig mån. Också upphörande av verksamheten ska anmälas till Tukes.