• Textstorlek aaa

Så här ansöks om tillstånd att ordna behörighetsprov

 

Tukes godkänner tillräckligt sakkunniga aktörer att ordna behörighetsprov inom branscherna för luftkonditioneringsanläggningar i fordon, släckanläggningar och högspänningsbrytare. Som tillräcklig sakkunnig anses t.ex. en läroanstalt, ett personcertifieringsorgan eller anläggningens importör.


Kravet för ett avlagt behörighetsprov gäller särskilt montören. Med montör avses en person som utför installation, service och underhåll eller läckagekontroll av anläggningar som innehåller F-gaser eller tar tillvara F-gaser. Behörighetsprovets innehåll framgår branschvis av bilagorna 4—6 till statsrådets förordning (766/2016).


Till ansökan om tillstånd att ordna behörighetsprov skall fogas följande dokumentation:

 

1. Behörighetsutbildningens innehåll: t.ex. utbildningsprogram; se även branscherna i bilagorna 4—6 till förordningen (766/2016).
2. Behörighetsprovets innehåll: provuppgifter (teoridel och praktisk del), bedömningsgrunder och godkänningsgränser.
3. Eventuella rekommendationer om arbetserfarenhet eller grundutbildning som förutsättning för deltagande i behörighetsutbildning.
4. Utredning om utbildarens yrkeskunnighet; utbildning och arbetserfarenhet.
5. Utredning om anordningar och redskap som används vid praktiska prov.
6. Mall för intyget över avlagt behörighetsprov.
7. Mall för meddelandet om underkänd prestation.
8. Utredning om möjligheten att förnya en underkänd prestation eller handläggning av eventuella besvär.

 

På ansökan beviljar Tukes anordnaren ett godkännande. En förteckning över godkända anordnare av behörighetsprov finns här.