Luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Handläggning av behörighetsintyg och verksamhetsanmälningar tar för tillfället cirka 30 dagar.

 

Innan verksamheten inleds ska verksamhetsutövaren till Tukes göra en verksamhetsanmälan om kylanläggningsaffär och säkerställa att företaget har en ansvarig person och en montör / montörer som uppfyller behörighetskraven enligt förordningen (766/2016).

 

Obs! Ett kylanläggningsaffärsintyg kan inte beviljas om verksamhetsutövaren inte har en ansvarig person och en montör / montörer som uppfyller behörighetskraven enligt förordningen (766/2016). Om den ansvariga personen utför arbeten för montör ska hen också uppfylla behörighetskraven för montör.

 

Personbehörigheter


1. Att ansöka om personbehörigheter. För varje sökande ska fyllas i en egen, separat ansökan om behörighetsintyg.

 

Den ansvariga personen fogar till ansökan

  • ett intyg om utbildning inom bilbranschen (beviljat av examensnämnden eller läroanstalten)

Behörighetskraven för ansvarig person

 

Montören fogar till ansökan

  • ett intyg om avlagd behörighetsexamen för montör hos en av Tukes godkänd anordnare

Behörighetskraven för montör

 

Om sökanden uppfyller behörighetskraven för både ansvarig person och montör är det tillrådligt att ansöka om båda behörighetsintygen samtidigt – även om hen för närvarande inte skulle sköta några uppgifter av ansvarig person. För behörighetsintygen tas ut en avgift på 75 €/ansökan (inkl. båda behörighetsintygen; med två separata ansökningar är avgiften 75 €/behörighetsintyg).

 

2. Beviljande av personbehörighet

 

Till sökanden skickas ett behörighetsintyg och personen införs i behörighetsregistret.

 

Verksamhetsanmälan om kylanläggningsaffär (kan skickas tillsammans med ansökningar om behörighetsintyg)

 

1. Att skicka en verksamhetsanmälan. Verksamhetsutövaren skickar till Tukes en verksamhetsanmälan i vilken finns 

  •  uppgifterna om den ansvariga personen
  • uppgifterna om installations-, service- och underhållspersonal (vid behov i en separat bilaga)

 Som bilagor

  •  ett handelsregisterutdrag eller annat motsvarande registerutdrag
  • en förteckning över arbetsredskap (linkki)

 

2. Godkännande av kylanläggningsaffär

 

Tukes bekräftar anmälan genom att skicka ett kylanläggningsaffärsintyg och inför uppgifterna om kylanläggningsaffären i registret över verksamhetsutövare.

 

Ändringar och upphörande av verksamhet

Verksamhetsutövaren ska lämna in en ny anmälan senast inom tre månader efter att den ansvariga personen har bytts ut eller verksamheten i övrigt har förändrats i väsentlig mån. Också upphörande av verksamheten ska anmälas till Tukes.