Lösningsmedel (baserade på F-gaser)


Med lösningsmedelsbranschen avses tillvaratagande av lösningsmedel från anordningar. Den som tar tillvara sådana lösningsmedel ska ha ett av Tukes beviljat behörighetsintyg.

 

Att ansöka om personbehörighet för montör

 

Montören fogar till ansökan

  • ett intyg om avlagd behörighetsexamen (hos en av Finlands miljöcentral godkänd anordnare)

 

Beviljande av personbehörighet för montör

 

Till sökanden skickas ett behörighetsintyg och personen införs i behörighetsregistret.