Elektriska brytare (som innehåller SF6-gas)


Med elektriska brytare avses här brytarenheter och deras sammansättning med tillhörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, samt hopsättningar av sådana enheter och sådan utrustning med tillhörande hopkopplingar, tillbehör, inneslutningar och stödkonstruktioner, avsedda att användas i samband med generering, överföring, distribution och omvandling av elenergi.

 

Den som från elektriska brytare tar tillvara svavelhexafluorid (SF6-gas) ska ha ett av Tukes beviljat behörighetsintyg.

 

Obs! Av företaget krävs ingen verksamhetsanmälan. 

 

Ett företag som äger elektriska brytare behöver inte nödvändigtvis anställa en person med detta behörighet, utan det räcker att företaget säkerställer att de montörer som det använder har tillräcklig behörighet att ta tillvara SF6-gas.

 

Att ansöka om personbehörighet för montör

 

Montören fogar till ansökan

  • ett intyg om avlagd behörighetsexamen (hos en av Tukes godkänd anordnare)

 

Beviljande av personbehörighet för montör

 

Till sökanden skickas ett behörighetsintyg och personen införs i behörighetsregistret.