Kylbranschen

Handläggning av behörighetsintyg och verksamhetsanmälningar tar för tillfället ca. 30 dagar.

 

Med kylbransch avses underhåll och avfallshantering av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet och vissa anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser). F-gaser används i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, släckanläggningar, högspänningsbrytare och lösningsmedel.


Om F-gaser bestäms i EU-förordningen nr 517/2014 och på nationell nivå i miljöskyddslagen (527/2014) samt i statsrådets förordning (452/2009).


Förordningen gäller de verksamhetsutövare och personer som installerar eller utför underhåll på kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon samt släckanläggningar. Förordningen gäller ytterligare de personer som från högspänningsbrytare tar tillvara svavelhexafluorid (SF6-gas) eller från anläggningar lösningsmedel baserade på F-gaser. I den nya förordningen bestäms om behörighetskraven för både verksamhetsutövarens ansvariga person och montör som utför installations-, underhålls- eller återvinningsarbeten.

 

Kylmedier som innehåller F-gaser får efter den 4.7.2009 inte säljas åt någon annan än certifierade personer och verksamhetsidkare som har registrerats av Tukes (EG-förordningen 842/2006).

 

Meddelanden

Mer meddelanden

Material