Tidigare utbildningssystem och övergångsbestämmelser

Växtskyddsutbildning som ingår i minimikraven för miljöstöd

I minimikraven som utgör en förutsättning för utbetalning av miljöstöd ingick utbildning i aktuella växtskyddsfrågor. Som utbildning dög en av en NTM-central godkänd växtskyddsutbildning eller en specialexamen som skulle förnyas som utbildning för miljöstödet under det sjätte året som specialexamen var giltig. Växtskyddsutbildning för miljöstödet ordnas inte längre.

 

Specialexamen

Enligt den gamla lagen om växtskyddsmedel (2006/1259) skulle användare av växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsan eller miljön avlägga en examen som berättigade till användning av växtskyddsmedel, dvs. en specialexamen. Den gamla lagen om växtskyddsmedel är inte i kraft längre, vilket innebär att någon skyldighet att avlägga specialexamen inte föreligger för ögonblicket.

 

Övergångsbestämmelser

I lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) har meddelats en övergångstid för examensskyldigheten för personer som avlagt den växtskyddsutbildning som ingår i miljöstödet för jordbruket. Om en person deltagit i utbildning enligt villkoren för miljöstödet för jordbruket, godkänns intyget över denna utbildning fram till dess att det går ut. Efter det ska personen avlägga växtskyddsexamen.

 

Specialexamen godkänns i regel inte som ny examen efter 26.11.2015. Undantaget till denna regel är odlare som ingått miljöförbindelse och som haft specialexamen som en sådan växtskyddsexamen som avses i villkoren för miljöstödet. De ska avlägga växtskyddsexamen enligt villkoren för miljöstödet under det sjätte året som specialexamen är i kraft.  Andra personer som har specialexamen ska avlägga växtskyddsexamen senast 26.11.2015.

 

En av Tukes godkänd arrangör av växtskyddsutbildning och -examen behöver inte avlägga växtskyddsexamen.

 

Växtskyddsexamen i systemet för miljöstöd för jordbruket 2015–2020

Växtskyddsexamen är ett minimikrav för miljöstödet redan under vegetationsperioden 2015. Om en växtskyddsutbildning enligt miljöstödet har gått ut under våren 2015 ska användaren av växtskyddsmedel på gårdar som ingått miljöförbindelse avlägga växtskyddsexamen före de första besprutningarna. I miljöförbindelsen finns samma övergångsbestämmelser för växtskyddsexamen som ovan.