Att bli utbildare och examensanordnare


Kraven på utbildningsanordnare och
examensanordnare

 

Tillstånd om att bli anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel och examen i växtskyddsmedel (växtskyddsexamen) ansöks hos Tukes. Sökanden kan vara en privatperson eller en medlem i ett företag eller i en sammanslutning som uppfyller de för utbildnings- och examensanordnare fastställda kraven.

 

Av anordnare av utbildning i växtskydd och växtskyddsexamen krävs:

 • yrkesutbildning på minst andra stadiet som omfattar kurser i växtskyddsmedel och användning av dem eller arbetserfarenhet inom växtskyddsbranschen
 • utbildarerfarenhet
 • avlagd växtskyddsexamen
 • deltagande i av Tukes anordnad utbildarutbildning och eventuella fortsatta utbildningar
 • andra meriterande utbildningar och kurser i växtskydd.

 

Ytterligare ska den nya utbildaren avfatta ett utbildningsprogram som godkänns av Tukes innan det första utbildningstillfället anordnas.

 

Obs! Tukes anordnar inte några växtskyddsexamenstillfällen, utan sökanden ska avlägga examen i ett examenstillfälle anordnat av en av Tukes bemyndigad examensanordnare.

 

Att ansöka om att bli utbildningsanordnare och examensanordnare

 

Ansökningen sker med bifogad blankett. Innan ansökan skickas till Tukes ska sökanden ha avlagt växtskyddsexamen och deltagit i en av Tukes anordnad endagsutbildning. Sökanden kan också bifoga referenser till ansökan. Det blir lättare för oss att handlägga ansökan om den omfattar tillräckligt med information om sökandens arbets- och utbildarerfarenheter. Vid behov kan förtecknas även föreläsningar och utbildningar som inte har direkt samband med växtskydd.

 

Vänligen skicka ansökan under adress:
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Registratorskontor
PB 66
00521 HELSINGFORS

eller per e-post: ppp[at]tukes.fi.

 

Handläggningen av ansökan i Tukes tar högst 60 dagar. Godkännandebeslutet skickas till sökanden per brev.

 

Utbildning för ansökande

 

Tukes anordnar årligen en endagsutbildning för personer som ska ansöka om att bli utbildningsanordnare och examensanordnare. I utbildningen görs deltagarna förtrogna med ämnesområdena enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel (nr 6/2012) samt förfaranden med anordnandet av växtskyddsutbildning och växtskyddsexamen. Utbildningen anordnas nästa gång i början av 2018. Närmare uppgifter om den utges på denna webbsida i god tid före tillfället.

 

Så här blir utbildningsprogrammet godkänt

 

En utbildningsanordnare ska skicka ett utbildningsprogram som uppfyller kraven i lag till Tukes en månad innan det första utbildningstillfället anordnas. Annan information som ska lämnas till Tukes omfattar en preliminär tidtabellsplan och en förteckning om eventuella utomstående utbildare. Också eventuella senare avsevärda ändringar i utbildningsinnehållet ska meddelas till Tukes.

 

Utbildningens innehåll och genomförandesätt 

 

Enligt lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) ska utbildningen med beaktande av målgruppen omfatta tillräcklig undervisning om följande ämnen: 

 • korrekt, hållbar och säker hantering och användning av växtskyddsmedel
 • integrerat växtskydd
 • risker med användningen av växtskyddsmedel och hantering av riskerna
 • användning, underhåll och service av utrustning för spridning av växtskyddsmedel
 • dokumentation över användningen av växtskyddsmedel.

 

Utbildningsprogrammet ska i tillämpliga delar följa jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel (nr 6/2012). Det finns inga begränsningar om utbildningens längd, plats och genomförandesätt. Det rekommenderas att utbildarna använder mångsidiga utbildningsmetoder, t.ex. åkerrensevenemang, självstudier och diskussionsgrupper.

 

Omfattande och begränsad examen för yrkesmässiga användare

 

Det är möjligt att avlägga en omfattande eller en begränsad växtskyddsexamen. En omfattande växtskyddsexamen berättigar till att köpa och använda alla växtskyddsmedel godkända i Finland. En begränsad växtskyddsexamen i skogsvård berättigar till att köpa och använda endast vissa produkter som används i skogsvård. Sådana är produkter godkända för bekämpning av rotticka och glyfosatprodukter godkända för användningen i skogar.

 

Alla utbildningsanordnare som är godkända av Tukes kan tillhandahålla utbildning för och anordna både omfattande och begränsade examina.

 

I fråga om omfattande examen är det tillrådligt att skräddarsy utbildningen och examen genom att beakta sin egen och deltagarnas sakkunskap. Det är skäl att beakta målgruppen särskilt vid utbildning i integrerat växtskydd och spridningsutrustning (se bilaga till förordningen om utbildningsprogrammet, 4 och 5 punkten). Det är också tillrådligt att ta hänsyn till målgruppen i utbildning när man väljer examensfrågor ur frågematerialet.

 

Omfattande växtskyddsutbildning och examen kan skräddarsys till exempel för följande grupper:

 • åkerodling
 • trädgårdsodling på friland
 • trädgårdsodling i växthus
 • golfbanor
 • grönområden
 • skogsplantskolor
 • ansvarsperson för växtskyddsmedel anställd hos distributör (t.ex. detaljhandel).

 

Anordnande av examenstillfälle och beviljande av intyg

 

Ett växtskyddsexamenstillfälle ska anordnas på ett kontrollerat sätt så att examinanden avlägger examen självständigt utan hjälpmedel. Examen kan inte anordnas elektroniskt på distans. Med examen testas om examinanden behärskar de ämnesområden som uppges i förordningen om utbildningsprogrammet. Tukes skickar frågematerialet till examensanordnaren. Maximitiden för att avlägga examen är en timme. Det ska finnas frågor om varje ämnesområde i förordningen om utbildningsprogrammet, om inte något annat avtalas. Examen kan anordnas muntligen om så behövs. Det är inte möjligt att avlägga examen som fristående examen. Om examinanden inte klarar av examen har hen möjlighet att avlägga examen på nytt muntligen eller skriftligen.

 

Examensanordnaren ger den som klarat av examen ett examensintyg för vilket Tukes har utgivit en modell. Examensintyget behöver inte undertecknas och det kan skickas till examinanden också som PDF-fil. Examensintyget gäller i fem år.

 

Registreringsskyldigheter och förvaring av handlingar

 

Examensanordnaren ska varje år före utgången av januari ge Tukes uppgifterna om personer som avlagt examen. Uppgifter som krävs i lag är:

 • namn
 • personligt FO-nummer eller (om detta saknas) personbeteckning
 • modersmål
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • sista giltighetsdag för examensintyget.

 

Utbildnings- och examensanordnaren ska förvara handlingar som hänför sig till anordnandet av utbildning och examen i fem år. Handlingarna ska på begäran läggas fram för Tukes. Utbildare och examensanordnare får de behövliga blanketterna och modellerna i elektronisk form.

 

Avgifter och ersättningar

 

Tukes tar ut en avgift för godkännande som utbildnings- och examensanordnare enligt arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1579/2015):

 

a) 400 €/beslut vid separat ansökning om godkännande antingen som utbildningsanordnare eller examensanordnare

eller

b) 500 €/beslut vid ansökning om godkännande både som utbildningsanordnare och examensanordnare.

 

Ett beslut om godkännande inklusive avgifter är personligt och kan inte överlåtas.

 

Enligt lag har utbildningsanordnare och examensanordnare rätt att av de som genomgår utbildning eller avlägger examen ta ut en rimlig ersättning för de tjänster som de producerar. Tukes tar ut av utbildningsanordnare eller examensanordnare inte någon avgift för examenstillfällen eller avlagda examina.

 

Påföljder och återkallande av godkännande

 

Om lagen om växtskyddsmedel inte iakttas leder det till påföljder om vilka bestäms i lagens 8 kapitel. Om en utbildnings- eller examensanordnare inte efterlever lagen om växtskyddsmedel eller de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem, kan Tukes ålägga verksamhetsutövaren att inom rimlig tid avhjälpa bristen. Tukes kan förena ett åläggande med vite eller hot om tvångsutförande. Om det behövs kan Tukes återkalla ett godkännande som utbildningsanordnare (9 §) eller examensanordnare (11 §) om anordnaren inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännandet. Ett godkännande kan också återkallas om verksamhetsutövaren inte har rättat till de upptäckta väsentliga bristfälligheterna inom utsatt tid.