Växtskyddsutbildning och -examen

Examensskyldighet för köpare och användare av produkter för yrkesmässig användning

 

Att köpa och använda växtskyddsmedel avsedda för yrkesmässig användning har från november 2015 förutsatt att personen har avlagt växtskyddsexamen.

 

När behövs växtskyddsexamen?

 

Skyldigheten att avlägga examen gäller personer som köper och använder växtskyddsmedel som är avsedda för yrkesmässig användning eller om användningen av växtskyddsmedel är yrkesmässig. Ytterligare är det tillrådligt att den som fattar ett besprutningsbeslut och rådgivare inom branschen avlägger examen. I en butik där säljs växtskyddsmedel avsedda för yrkesmässig användning ska det finnas åtminstone en expedit som har avlagt växtskyddsexamen.

 

På etiketten för växtskyddsmedel klassificerade för yrkesmässig användning står:

Användargrupp: Yrkesmässiga användare. Produkter som klassificerats som yrkesmässig användning hittas i Tukes växtskyddsmedelsregister under sökord ammattikäyttö.

 

Det finns dock vissa växtskyddsmedel som kan användas, köpas eller säljas utan att avlägga växtskyddsexamen. På etiketten av dessa produkter finns inte någon märkning om användargruppen. Sådana produkter hittas i Tukes växtskyddsmedelsregister under sökord kuluttajakäyttö.  

 

Till yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel hör t.ex. jordbrukare, entreprenörer, trädgårdsodlare samt skötare av grönområden, golfbanor, järnvägsnät och vägnät.

 

Förfaranden vid köpet

 

Den som köper växtskyddsmedel godkända för yrkesmässig användning ska visa upp ett examensintyg. Om köparen inte är användare av produkten ska hen visa upp användarens examensintyg. Vid köpet räcker det också att köparen i stället för examensintyget visar t.ex. en mobilkamerabild av intyget.

 

Ifall växtskyddsintyget försvinner, ber man om ett nytt intyg från den ansvarige skolaren. Den som ordnar skolningen och examen har en skyldighet att under fem år förvara dokument som hänför sig till examen.

 

 Att avlägga växtskyddsexamen

 

Växtskyddsexamen avläggs genom tentamen. För provet kan studeras självständigt med hjälp av webbmaterial eller genom att ta del i en endagskurs. Att delta i utbildning är dock frivilligt. Utbildningar och examina anordnas riksomfattande av utbildare som är godkända av Tukes. (Kontaktuppgifter till utbildare och examensanordnare, pdf).

 

För utbildning och deltagande i examen tas ut avgift. Examen är personlig och gäller i fem år. Examensordnaren ger ett examensintyg åt den som blivit godkänd i examen. Intyget kan vara ett pappersintyg, plastkort eller en pdf- fil.

 

Det är möjligt att avlägga en omfattande eller en begränsad växtskyddsexamen. En omfattande växtskyddsexamen berättigar till att köpa och använda alla växtskyddsmedel godkända i Finland. En begränsad växtskyddsexamen i skogsvård berättigar till att köpa och använda endast vissa produkter som används i skogsvård. Sådana är produkter godkända för bekämpning av rotticka och glyfosatprodukter godkända för användningen i skogsbruk.

 

Utbildningarna enligt omfattande växtskyddsexamen kan vara skräddarsydda för vissa målgrupper, såsom åker-, trädgårds- eller växthusodlare eller skötare av golfbanor och grönområden. Det är skäl att beakta detta när man väljer utbildning för att deltagaren ska ha största möjliga nytta av den. I utbildarförteckningen ingår utbildarnas särskilda kunnandeområden.

 

Information om tidigare utbildningar och examina inom växtskyddsbranschen och deras behörighet vid köpet av växtskyddsmedel och yrkesmässig användning finns här.

 

Lagen och förordningen om examensskyldighet

 

Lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel (6/2012)

 

Utbildare och examensanordnare

 

Tukes godkänner anordnare av utbildning och examina efter ansökan. Mer information om  ansökningen finns här.