Kalkylator för halterna av växtskyddsmedel i jordmånen

Kalkylatorn för jordmånshalter (xls) förutspår halten av växtskyddsmedel på fem centimeters djup i jordmånen efter 20 års användning. Kalkylatorn beaktar inte att den verksamma beståndsdelen avdunstar, tas upp av växterna och transporteras till djupare jordlager och gör därmed en konservativ riskbedömning. Då halten i jordmånen beräknas används i första hand den längsta halveringstiden som har uppmätts vid laboratorieexperiment.


Vid ansökan om registrering av växtskyddspreparat ska de sökande vid riskbedömningen för organismerna i jordmånen använda de halter som kalkylatorn för jordmånshalter har fått fram, då de lämnar in det material som behövs för godkännandet av preparatet till Tukes.


Utifrån riskbedömningen kan en begränsning av upprepad användning under flera år i rad utfärdas på preparatets försäljningsförpackning, om användning varje år innebär en risk för organismerna i jordmånen.


Material

Bruksanvisningar för kalkylatorn finns på den första sidan i excelfilen (på engelska).

Annanstans på nätet

  • Kalkylatorn för jordmånshalter och användningen av denna i riskbedömningar har beskrivits närmare i följande publikation på webbsidan av Finlands Miljöcentral:

SY804 Torjunta-aineiden maaperän eliöille aiheuttamien riskien arviointi (=Bedömning av riskerna för markens organismer på grund av bekämpningsmedel) (på finska)